Kulturplan 2015-2017

Regional kulturplan
för Kronobergs län 2015-2017

Beslut om Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 fattades i landstingsfullmäktige 24-25 november 2014 och regionfullmäktige 12 december 2014. 1 januari 2015 bildade Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland Region Kronoberg. Kulturplanen tillsammans med förhandlingsframställan skickades till Kulturrådet den 30 oktober 2014.

Regional Kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Förhandlingsframställan

Beslut Landstingsfullmäktige

Beslut Regionfullmäktige

Principer för revideringen

Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014  upphörde att gälla vid 2014-års utgång och en reviderad regional kulturplan gällande 2015-2017 togs fram under året. För att det skulle finnas goda förutsättningar för arbetet och samverkan mellan berörda aktörer behövdes ett ramverk och gemensamma utgångspunkter. Följande principer gällde:

 • Processen ska bygga vidare på kulturplaneprocessen 2011 och gällande kulturplan revideras
 • Processen ska ske i bred samverkan
 • Processen ska vara transparent, öppen och användardriven
 • Processen ska vara rimlig i sin resursåtgång och rymmas inom kultursamverkansmodellen
 • Processen ska samordnas med framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS)

Planen för processen har beslutats i regionstyrelsen respektive landstingsstyrelsen. Du kan läsa den här i  Tjänsteskrivelse_Revidering_Kulturplan_rev20131023

Mer om den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 kan du läsa här. (öppnas i nytt fönster)

Dialogformer

 • Kulturens Open Space, samrådskonferens som samlar kommunala kulturpolitiker och chefstjänstemän, regionala kulturpolitiker och tjänstemän samt företrädare för de regionala kulturverksamheterna och civilsamhället.
 • Strategiska dialoger, uppföljning av den årliga samrådskonferensen genom tematiska samtal med kulturliv och kommuner.
 • Lokala samråd, samtal med det lokala kulturlivet och civilsamhället.
 • Mellanregionala samråd, med de län som Region Kronoberg bedriver verksamheter tillsammans med.

Därtill kommer kulturpolitiska samtal med regionala samrådsgruppen (kulturpresidienätverket) och arbetsgruppen (kulturchefsnätverket) samt dialoger med de institutioner och verksamheter som får statligt och/eller regionalt bidrag.

Tidsplan

tidplan

Underlag till den regionala kulturplanen för Kronobergs län 2015-2017 har under december 2013-maj 2014 samlats in i form av:

 • Dialogmöten och Open Space
 • De verksamhetssamtal och den kvalitativa och kvantitativa redovisning i Kulturdatabasen som kulturorganisationerna bidragit med
 • De uppdaterade nulägesbeskrivningar som kommunerna bidragit med
 • Förstudier och resultat av kulturpolitiska uppdrag

Remissutgåvan grundar sig på dessa inspel. Det bör dock poängteras att 2011 års omfattande kulturplaneprocess lade grunden för ett styrdokumentet som fortfarande i stora drag är aktuellt.

Remissyttranden

( remissutgåvan var ute på remiss 5 juni 2014 – 31 augusti 2014)

1 tanke kring ”Kulturplan 2015-2017

Lämna ett svar