Arbete med ny kulturplan

Ett nytt nuläge för kultur och idrott

Tidplanen för revideringsprocessens har justerats för att förhålla sig till Coronapandemins konsekvenser för kultur- och idrottsområdet. Beslut om att förlänga nuvarande kulturplan har fattats av regionfullmäktige under hösten 2020. Det innebär att nuvarande kulturplan omfattar även 2021.

Justerad tidsplan för ny kulturplan

Under sommaren och hösten 2020 förnyas den omvärlds- och nulägesanalys som ligger till grund för kommande kulturplan och de kulturpolitiska prioriteringar som kommer att styra det regionala utvecklingsarbetet på kulturområdet de kommande åren. Remissutgåva för Kulturplan Kronoberg 2022-2024 beslutas av kulturnämnden i april 2021 och remissperioden löper preliminärt april-juni 2021. Efter remissperioden bereder kulturnämnden den nya kulturplanen för beslut i regionfullmäktige 24 november 2021.

Processplan för revideringsprocessen

Region Kronobergs kulturnämnd har beslutat om en processplan som styr hur revideringen ska gå till. Processplanen baseras på erfarenheter från tidigare revideringsprocesser samt inspel från Kulturrådet och kultursamverkansmodellens intressenter (bland andra länets kommuner, det professionella kulturlivet och det civila samhället). Revideringsprocessen sker parallellt med ordinarie uppdrag och genomförandet av den befintliga kulturplanen. Därför grundar sig processplanen i de personella och ekonomiska resurser som finns tillgängliga, i syfte att uppnå balans i kulturnämndens verksamhetsplan.

Revideringsprocessens faser

Revideringsprocessen innehåller fyra olika faser: förberedelser, dialog och produktion, remiss och remisshantering samt beslut. Tidsplanen har anpassats mot bakgrund av erfarenheter från tidigare revideringsprocesser. Bland annat tidigareläggs remissperioden för att undvika remiss över sommaren.

Organisation

Kulturnämndens presidium är styrgrupp för revideringen av kulturplanen och ansvarar för att styra och följa upp arbetet kontinuerligt. Presidiet medverkar även i dialoger med kultursamverkansmodellens intressenter kring revideringen av kulturplanen samt ansvarar för att dialog förs kontinuerligt i kulturnämnden under revideringsprocessen. Till förfogande för genomförandet finns kulturstaben som verkställer revideringen i enlighet med processplanen. Det innebär bland annat att planera och samordna dialoger och kunskapsfördjupningar samt sammanställa underlag och ta fram förslag på remissutgåva och slutgiltig kulturplan med utgångspunkt i det uppdaterade nuläget. Extern kompetens som kopplas till processen är utförare av kunskapsfördjupningar samt kommunikationsstöd.

Kulturplanens utformning och upplägg

Utformningen av Kulturplan Kronoberg 2022-2024 ska möta de krav som ställs i den statliga förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet samt de riktlinjer som Kulturrådet utfärdar. Kulturplanen ska utgå från nuvarande kulturplans utformning och innehålla beskrivningar av:

 • särskilda kulturpolitiska prioriteringar för kulturplaneperioden, uppföljningsbar målbild samt planerad finansiering av utvecklingsinsatser,
 • kulturplanens sammanhang,
 • nuläge och utmaningar för länets kulturella infrastruktur samt kulturpolitiska målsättningar för respektive konst- och kulturområde,
 • processen kring framtagande och genomförande av kulturplanen.

Tre principer för revideringsprocessen

Revideringsprocessen ska planeras och genomföras med utgångspunkt i nedanstående tre principer. (Observera att den första principen revideras med anledning av den justerade tidsplanen, nästa kulturplan kommer att omfatta 2022-2024).

1. En fyraårig regional kulturplan

Kommande regional kulturplan för Kronobergs län ska omfatta fyra år, 2021-2024. Tidigare regionala kulturplaner har varit treåriga och omfattat perioderna 2012- 2014, 2015-2017 och 2018-2020. Det är, enligt den statliga förordningen, möjligt att arbeta med en regional kulturplan som omfattar flera år än tre om det finns särskilda skäl för det.

Det främsta skälet som motiverar en fyraårig kulturplan med startår 2021 är att det innebär en tydlig och funktionell årscykel för kulturnämndens arbete med den regionala kulturplanen som följer en mandatperiod. En ny kulturnämnd kommer snabbt igång med revideringsprocessen och får forma sin egen kulturplan parallellt med den kunskapsuppbyggnad som sker under det första året. Att kulturnämnden påbörjar revideringsprocessen tidigt i en mandatperiod innebär också att det finns utrymme att genomföra den kulturplan man arbetat fram och beslutat om.

Ytterligare skäl är att en regional kulturplan bygger på långsiktiga kulturpolitiska prioriteringar och utvecklingsprocesser. Återkommande revideringsprocesser är resurskrävande. De sker dessutom parallellt med genomförandet av befintlig kulturplan vilket får konsekvenser för utvecklingsarbetet. Ett glest län som Kronoberg behöver även arbeta hållbart för att använda de egna och intressenternas resurser effektivt.

2. En hållbar och resurseffektiv process

Arbetet ska bygga vidare på kunskapsunderlag och utvecklingsarbete från tidigare kulturplaneprocesser och den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025. Revideringsprocessen ska utgå från den regionala utvecklingsstrategins arbetsmetod ”gröna tråden” och ett utmaningsdrivet arbetssätt. Uppdatering av nuläget ska ske på ett hållbart och resurseffektivt sätt med hänsyn till de förutsättningar för dialog och samverkan som finns hos kultursamverkansmodellens intressenter. Det sker dels genom dialog och dels genom omvärldsbevakning och kunskapsfördjupningar. Dialog sker i möjligaste mån genom ordinarie strukturer och mötesformer i kulturnämndens årscykel:

 • Kulturnämndens sammanträden och tematiska fördjupningar kopplade till dessa
 • Dialog och verksamhetssamtal med regionala kulturorganisationer
 • Regionsamverkan Sydsverige
 • Kommunalt forum kultur och det kommunala kulturchefsnätverket (dialog och samverkan med kulturaktörer och civilsamhälle på lokal nivå sker företrädesvis i samverkan med kommunal nivå)
 • Forum kopplade till den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 där kulturplanen utgör en del
 • Andra nätverk som Region Kronoberg samordnar, framförallt avseende dialog och samverkan med andra politikområden (till exempel kring kultur och skola, filmproduktion, besöksnäring, kulturella och kreativa näringar samt kultur och hälsa)

Omvärldsbevakning sker främst via interregionala och nationella nätverk, där framförallt Myndigheten för kulturanalys utgör en viktig aktör. För att uppdatera nuläget genomförs också regionala kunskapsfördjupningar. Områden där fördjupat kunskapsbehov har identifierats är till exempel:

 • likvärdighet i tillgång till kultur för barn och unga,
 • likvärdighet i tillgång till kultur kopplat till stad och land,
 • förutsättningar och behov vad gäller digitalisering på kulturområdet.

Parallellt med dessa kunskapsfördjupningar sker även en tvärpolitisk filmutredning inom Regionsamverkan Sydsverige i syfte att öka kunskapen om hur filmproduktion kan stärkas i södra Sverige.

3. Den statliga förordningen och Kulturrådets riktlinjer reglerar arbetet

Revideringsprocessen och den regionala kulturplanen ska bygga på den statliga förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet samt de riktlinjer som Kulturrådet utfärdar.

Bakgrund

Kronobergs län ingår sedan 2012 i kultursamverkansmodellen. Kultursamverkansmodellen är en nationell kulturpolitisk reform som infördes 2011 för att skapa ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Samtliga regioner, utom Stockholm, är sedan 2013 med i kultursamverkansmodellen. Kronobergs län ingår sedan 2012. Det innebär bland annat ett regionalt mandat att fördela statsbidrag samt en skyldighet att ta fram, genomföra och följa upp en flerårig regional kulturplan enligt särskilda kriterier.

Det regionala åtagandet regleras i den statliga förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Kulturrådet är samordnande myndighet på nationell nivå. Kulturrådet utarbetar även olika riktlinjer som kompletterar förordningen och reglerar regionernas uppdrag på kulturområdet. Den statliga förordningen och Kulturrådets riktlinjer styr till exempel vilka konst- och kulturområden som ska beskrivas i en regional kulturplan, hur användningen av statsbidraget följs upp eller vilka parter en region ska samarbeta med när en regional kulturplan tas fram.

Mer information om kultursamverkansmodellen finns i Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 (s. 26) samt på Kulturrådets webbplats. Där finns också en kort film som beskriver kultursamverkansmodellen.