Extra regionalt stöd till kulturskapare i höst

Region Kronobergs kulturnämnd och regionala utvecklingsnämnd gör en gemensam satsning för att stödja kulturskapare i Kronoberg under Coronapandemin.

Kulturområdet har drabbats hårt av pandemins effekter och läget är allvarlig för de professionella kulturskaparna som förlorat både uppdrag och inkomster till följd av inställda arrangemang.

Denna extra satsning kan göra skillnad för de kulturskapare som bor och verkar i Kronoberg, och vi hoppas det kan öka möjligheterna att nå de uppsatta målen om ett kulturliv med bredd och spets, som även bidrar till regional utveckling, säger Pernilla Sjöberg (M), kulturnämndens ordförande.

Extra arbetsstipendier

Kulturnämnden delar årligen ut arbetsstipendier för att förbättra möjligheterna för kulturskapare i länet. Nu delas ytterligare 30 arbetsstipendier á 30 000 kronor ut 2020. Stipendierna ska uppmuntra betydelsefullt arbete inom olika konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier.

Att kulturskapare kan verka i Kronoberg är viktigt för länets attraktivitet och därmed för länets tillväxt. Därför gör vi gemensam sak med kulturnämnden och stöttar de kulturella och kreativa näringarna, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Utsatta kulturområden

Dessutom görs särskilda insatser riktade till konstområden där länets professionella kulturskapare är mest utsatta, dvs inom musik, litteratur samt bild och form. 165 000 kr vardera ges till Musik i Syd, Bild och Form Kronoberg och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg. Utbetalade medel ska användas under 2020 för att skapa arbetstillfällen för professionella kulturskapare. Exempel på insatser är residens eller uppdrag.

Totalt satsas 1 400 000 kr, 700 000 från kulturnämnden och 700 000 kr från regionala utvecklingsnämnden.

För att hantera Coronapandemin har kulturnämnden sedan tidigare beslutat om att ställa om regionala driftsanslag och strategiska utvecklingsmedel, bedriva nationellt påverkansarbete och att stärka och kvalitetssäkra den digitala transformationen.

Relaterade länkar

Mer information om ansökan om extra arbetsstipendier

Musik i Syd: Utlysning – residens för frilansande professionella musiker

Bild och Form Kronoberg

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg: uppdrag till litteraturskapare

Publikrestriktionerna för idrott- och kulturevenemang med sittande publik ändras från 50 till 300 personer.

Regeringen har beslutat om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare, inte 500 som tidigare diskuterats. Ändringarna gäller från och med den 1 november.

Läs hela pressmeddelandet på Regeringskansliets webbplats.

Information för dig som vill söka medel från regeringens krisstöd på 1,5 miljarder till svenskt kulturliv 2020

Regeringen har fattat beslut om ett krisstöd på 1,5 miljarder till svenskt kulturliv som ska fördelas under hösten. Den största delen av krisstödet kommer fördelas av Statens kulturråd, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Författarfonden. Observera att detaljerade riktlinjer och regelverk för de nya bidragen fortfarande kan vara under arbete. Nedan finns en sammanställning av de bidragsgivande aktörerna, typ av stöd, ansökningstid samt länkar till information på respektive webbplats.

Statens Kulturråd

Statens kulturråd har fått i uppdrag att fördela 881 miljoner kronor. Dessa är fördelande i tre grupper. Upp till 400 miljoner går till krisstöd för intäktsbortfall för arrangörer under perioden juni till september, upp till 80 miljoner går till smittsäkra arrangemang och övriga medel fördelas utifrån andra behov som finns.

Följande ansökningsperioder och områden gäller:

Första utlysningen

Andra utlysningen

Kulturrådet kommer också att anordna webbinarier för att stödja organisationer i ansökningsförfarandet.

Mer information publiceras löpande på Kulturrådets webbplats.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden har fått i uppdrag att fördela 200 miljoner kronor. Ansökningsomgången för krisstipendier har öppnats och sista ansökningsdag är den 22 oktober. Konstnärsnämndens krisstipendier riktar sig till yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus.

Mer information finns på Konstnärsnämndens webbplats.

Svenska Filminstitutet

Filminstitutet har fått i uppdrag att fördela 375 miljoner av regeringens nya stödpaket till kulturen. Fördelningen av pengarna kommer att ske i olika faser, och omfattar förutom stödmedel till produktionsområdet för film och dramaserier även stöd till biografer, distributörer och festivaler för uteblivna biljettintäkter. Filminstitutet kommer att intensifiera dialogen med nyckelaktörer om hur fördelningen gör mest nytta.

Mer information publiceras löpande på Filminstitutets webbplats.

Sveriges Författarfond

Författarfonden har fått i uppdrag att fördela 30 miljoner i stöd till enskilda författare och andra litterära upphovsmän. Utlysningen är öppen under tiden 2 oktober – 15 oktober 2020.

Mer information publiceras löpande på Författarfondens webbplats

Övriga bidragsgivande aktörer

  • Bildupphovsrätt, 10 miljoner
  • Scenkonstallianserna, 20 miljoner
  • Centrumbildningarna, 10 miljoner
  • Sametinget, 4 miljoner

Relaterad information, pressmeddelande från Kulturdepartementet:

Beslut om fördelningen av krisstödet på 1,5 miljarder till kulturen 2020
Kulturens delar av budgeten

Amanda Lind presenterade fördelning av stöd ur den extra ändringsbudgeten

Idag har kultur- och demokratiminister Amanda Lind presenterat fördelningen av stödet till kultur och idrott som aviserats i den extra ändringsbudgeten. Det handlar om 1 miljard till idrott och 1,5 miljarder till kultur och huvuddelen av dessa stöd ska fördelas under hösten av Riksidrottsförbundet och Kulturrådet.

Läs mer om fördelningen på Kulturdepartementets webbplats (öppnas i ny flik).

Den regionala kulturplanen förlängs ett år

Regionfullmäktige har beslutat att förlänga nuvarande kulturplan ett år. Kulturplanen omfattar därmed även 2021. Genom detta skapas möjlighet för den kommande kulturplanen att bättre ta hänsyn till behoven i den nya verklighet som coronapandemin innebär för kultur och idrott. Den kommande kulturplanen kommer att omfatta åren 2022-2024.