Kategoriarkiv: Politik

Nu genomför vi Kulturplan Kronoberg 2022-2024

Sägenplatsen Systersjöarna, en del av Sagobygden. Foto: Maria Lindberg

Vid årsskiftet började vår nya regionala kulturplan att gälla och nu är
det äntligen dags för oss att tillsammans genomföra den nya kulturplanen. Läs
mer om utvecklingsarbetet på kulturområdet, länets förutsättningar och kulturplanens prioriteringar på Region Kronobergs webbplats regionkronoberg.se.

Kulturbloggen avslutas

Webbplatsen Kulturplan Kronoberg kommer inom kort att avvecklas och nu kan du
i stället följa arbetet via regionkronoberg.se och nyhetsbrevet Kultur i
Kronoberg. Nyhetsbrevet produceras av Region Kronobergs kulturstab och innehåller
aktuella frågor inom kulturområdet.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

>> Läs mer och prenumerera

Vill du veta mer om Kronobergs kulturutveckling?

>> Läs mer här

Kronobergs kulturplan klar för remissrunda

I ett förslag till ny kulturplan för Kronobergs län lyfts bland annat barns och ungas rätt till kultur, breddat deltagande i kulturlivet och att skapa en hållbar kulturell infrastruktur som viktiga utvecklingsområden. Förslaget antogs under kulturnämndens sammanträde torsdagen den 29 april och går nu ut på remiss. Alla är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av planen genom att skicka ett yttrande till Region Kronoberg senast 25 juni.

Lämna synpunkter fram till 25 juni

Remissutgåvan har tagits fram i dialog med kulturplanens intressenter, det vill säga kommuner, det professionella kulturlivet, det civila samhället samt grannregioner och nationella myndigheter. Kulturnämnden välkomnar nu alla som vill lämna inspel och synpunkter på hur kulturlivet i Kronoberg ska utvecklas de kommande åren att göra det senast 25 juni. Beslut om slutversion fattas av regionfullmäktige den 27 oktober.

Länk

>> Ta del av remissutgåvan och lämna synpunkter, Region Kronobergs webbplats Gröna Kronoberg


En miljard kronor i stöd till kulturen 2021

I slutet av december presenterade regeringen hur fördelningen av den tidigare aviserade stimulandmiljarden för 2021 kommer att se ut. Statens kulturråd ska fördela 550 miljoner kronor, Svenska Filminstitutet 250 miljoner kronor, Konstnärsnämnden 154 miljoner kronor och Författarfonden 20 miljoner kronor. Fyra miljoner kronor går till Sametinget som stöd till samisk kultur. Detta blir det tredje krisstödet till kulturlivet och medlen kommer att fördelas som stipendier och stöd till konstnärer och andra aktörer på kulturområdet som drabbats hårt under pandemin.

Läs mer: Regeringens pressmeddelande om fördelningen

Bidragsgivande aktörer

Observera att detaljerade riktlinjer och regelverk för de nya bidragen fortfarande kan vara under arbete. Nedan finns länkar till information på de bidragsgivande aktörernas respektive webbplatser.

Konstnärsnämndens utlysning av krisstipendier 3 öppnar 13 januari.
Läs mer: Konstnärsnämndens nyhetssida

Författarfondens kommer att utlysa extra stipendier. Under januari kommer detaljerna kring fördelningen av de extra medlen att presenteras på författarfondens webbplats.
Läs mer: Författarfondens nyhetssida.

Kulturrådets medel fördelas under våren.  150 miljoner kronor gå till inställda och uppskjutna evenemang och 400 miljoner till särskilda behov inom kulturlivet.
Läs mer: Kulturrådets pressmeddelande

Svenska Filminstitutet har i dagsläget inte utformat riktlinjer och regelverk för dessa medel.
Läs mer: Svenska Filminstitutets pressmeddelande

Extra regionalt stöd till kulturskapare i höst

Region Kronobergs kulturnämnd och regionala utvecklingsnämnd gör en gemensam satsning för att stödja kulturskapare i Kronoberg under Coronapandemin.

Kulturområdet har drabbats hårt av pandemins effekter och läget är allvarlig för de professionella kulturskaparna som förlorat både uppdrag och inkomster till följd av inställda arrangemang.

Denna extra satsning kan göra skillnad för de kulturskapare som bor och verkar i Kronoberg, och vi hoppas det kan öka möjligheterna att nå de uppsatta målen om ett kulturliv med bredd och spets, som även bidrar till regional utveckling, säger Pernilla Sjöberg (M), kulturnämndens ordförande.

Extra arbetsstipendier

Kulturnämnden delar årligen ut arbetsstipendier för att förbättra möjligheterna för kulturskapare i länet. Nu delas ytterligare 30 arbetsstipendier á 30 000 kronor ut 2020. Stipendierna ska uppmuntra betydelsefullt arbete inom olika konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier.

Att kulturskapare kan verka i Kronoberg är viktigt för länets attraktivitet och därmed för länets tillväxt. Därför gör vi gemensam sak med kulturnämnden och stöttar de kulturella och kreativa näringarna, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Utsatta kulturområden

Dessutom görs särskilda insatser riktade till konstområden där länets professionella kulturskapare är mest utsatta, dvs inom musik, litteratur samt bild och form. 165 000 kr vardera ges till Musik i Syd, Bild och Form Kronoberg och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg. Utbetalade medel ska användas under 2020 för att skapa arbetstillfällen för professionella kulturskapare. Exempel på insatser är residens eller uppdrag.

Totalt satsas 1 400 000 kr, 700 000 från kulturnämnden och 700 000 kr från regionala utvecklingsnämnden.

För att hantera Coronapandemin har kulturnämnden sedan tidigare beslutat om att ställa om regionala driftsanslag och strategiska utvecklingsmedel, bedriva nationellt påverkansarbete och att stärka och kvalitetssäkra den digitala transformationen.

Relaterade länkar

Mer information om ansökan om extra arbetsstipendier

Musik i Syd: Utlysning – residens för frilansande professionella musiker

Bild och Form Kronoberg

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg: uppdrag till litteraturskapare

Publikrestriktionerna för idrott- och kulturevenemang med sittande publik ändras från 50 till 300 personer.

Regeringen har beslutat om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare, inte 500 som tidigare diskuterats. Ändringarna gäller från och med den 1 november.

Läs hela pressmeddelandet på Regeringskansliets webbplats.