Kategoriarkiv: Finansiering

Nu genomför vi Kulturplan Kronoberg 2022-2024

Sägenplatsen Systersjöarna, en del av Sagobygden. Foto: Maria Lindberg

Vid årsskiftet började vår nya regionala kulturplan att gälla och nu är
det äntligen dags för oss att tillsammans genomföra den nya kulturplanen. Läs
mer om utvecklingsarbetet på kulturområdet, länets förutsättningar och kulturplanens prioriteringar på Region Kronobergs webbplats regionkronoberg.se.

Kulturbloggen avslutas

Webbplatsen Kulturplan Kronoberg kommer inom kort att avvecklas och nu kan du
i stället följa arbetet via regionkronoberg.se och nyhetsbrevet Kultur i
Kronoberg. Nyhetsbrevet produceras av Region Kronobergs kulturstab och innehåller
aktuella frågor inom kulturområdet.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

>> Läs mer och prenumerera

Vill du veta mer om Kronobergs kulturutveckling?

>> Läs mer här

Remissperioden avslutad för Kronobergs kulturplan

Förslag till ny kulturplan antogs under kulturnämndens sammanträde torsdagen den 29 april 2021 och gick sedan ut på remiss. Alla var välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av planen genom att skicka ett yttrande till Region Kronoberg senast 25 juni. Nu är remisstiden avslutad och 33 yttranden skickades in.

Remissvar

Läs remissvaren här

En miljard kronor i stöd till kulturen 2021

I slutet av december presenterade regeringen hur fördelningen av den tidigare aviserade stimulandmiljarden för 2021 kommer att se ut. Statens kulturråd ska fördela 550 miljoner kronor, Svenska Filminstitutet 250 miljoner kronor, Konstnärsnämnden 154 miljoner kronor och Författarfonden 20 miljoner kronor. Fyra miljoner kronor går till Sametinget som stöd till samisk kultur. Detta blir det tredje krisstödet till kulturlivet och medlen kommer att fördelas som stipendier och stöd till konstnärer och andra aktörer på kulturområdet som drabbats hårt under pandemin.

Läs mer: Regeringens pressmeddelande om fördelningen

Bidragsgivande aktörer

Observera att detaljerade riktlinjer och regelverk för de nya bidragen fortfarande kan vara under arbete. Nedan finns länkar till information på de bidragsgivande aktörernas respektive webbplatser.

Konstnärsnämndens utlysning av krisstipendier 3 öppnar 13 januari.
Läs mer: Konstnärsnämndens nyhetssida

Författarfondens kommer att utlysa extra stipendier. Under januari kommer detaljerna kring fördelningen av de extra medlen att presenteras på författarfondens webbplats.
Läs mer: Författarfondens nyhetssida.

Kulturrådets medel fördelas under våren.  150 miljoner kronor gå till inställda och uppskjutna evenemang och 400 miljoner till särskilda behov inom kulturlivet.
Läs mer: Kulturrådets pressmeddelande

Svenska Filminstitutet har i dagsläget inte utformat riktlinjer och regelverk för dessa medel.
Läs mer: Svenska Filminstitutets pressmeddelande

Extra regionalt stöd till kulturskapare i höst

Region Kronobergs kulturnämnd och regionala utvecklingsnämnd gör en gemensam satsning för att stödja kulturskapare i Kronoberg under Coronapandemin.

Kulturområdet har drabbats hårt av pandemins effekter och läget är allvarlig för de professionella kulturskaparna som förlorat både uppdrag och inkomster till följd av inställda arrangemang.

Denna extra satsning kan göra skillnad för de kulturskapare som bor och verkar i Kronoberg, och vi hoppas det kan öka möjligheterna att nå de uppsatta målen om ett kulturliv med bredd och spets, som även bidrar till regional utveckling, säger Pernilla Sjöberg (M), kulturnämndens ordförande.

Extra arbetsstipendier

Kulturnämnden delar årligen ut arbetsstipendier för att förbättra möjligheterna för kulturskapare i länet. Nu delas ytterligare 30 arbetsstipendier á 30 000 kronor ut 2020. Stipendierna ska uppmuntra betydelsefullt arbete inom olika konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier.

Att kulturskapare kan verka i Kronoberg är viktigt för länets attraktivitet och därmed för länets tillväxt. Därför gör vi gemensam sak med kulturnämnden och stöttar de kulturella och kreativa näringarna, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Utsatta kulturområden

Dessutom görs särskilda insatser riktade till konstområden där länets professionella kulturskapare är mest utsatta, dvs inom musik, litteratur samt bild och form. 165 000 kr vardera ges till Musik i Syd, Bild och Form Kronoberg och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg. Utbetalade medel ska användas under 2020 för att skapa arbetstillfällen för professionella kulturskapare. Exempel på insatser är residens eller uppdrag.

Totalt satsas 1 400 000 kr, 700 000 från kulturnämnden och 700 000 kr från regionala utvecklingsnämnden.

För att hantera Coronapandemin har kulturnämnden sedan tidigare beslutat om att ställa om regionala driftsanslag och strategiska utvecklingsmedel, bedriva nationellt påverkansarbete och att stärka och kvalitetssäkra den digitala transformationen.

Relaterade länkar

Mer information om ansökan om extra arbetsstipendier

Musik i Syd: Utlysning – residens för frilansande professionella musiker

Bild och Form Kronoberg

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg: uppdrag till litteraturskapare

Information för dig som vill söka medel från regeringens krisstöd på 1,5 miljarder till svenskt kulturliv 2020

Regeringen har fattat beslut om ett krisstöd på 1,5 miljarder till svenskt kulturliv som ska fördelas under hösten. Den största delen av krisstödet kommer fördelas av Statens kulturråd, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Författarfonden. Observera att detaljerade riktlinjer och regelverk för de nya bidragen fortfarande kan vara under arbete. Nedan finns en sammanställning av de bidragsgivande aktörerna, typ av stöd, ansökningstid samt länkar till information på respektive webbplats.

Statens Kulturråd

Statens kulturråd har fått i uppdrag att fördela 881 miljoner kronor. Dessa är fördelande i tre grupper. Upp till 400 miljoner går till krisstöd för intäktsbortfall för arrangörer under perioden juni till september, upp till 80 miljoner går till smittsäkra arrangemang och övriga medel fördelas utifrån andra behov som finns.

Följande ansökningsperioder och områden gäller:

Första utlysningen

Andra utlysningen

Kulturrådet kommer också att anordna webbinarier för att stödja organisationer i ansökningsförfarandet.

Mer information publiceras löpande på Kulturrådets webbplats.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden har fått i uppdrag att fördela 200 miljoner kronor. Ansökningsomgången för krisstipendier har öppnats och sista ansökningsdag är den 22 oktober. Konstnärsnämndens krisstipendier riktar sig till yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus.

Mer information finns på Konstnärsnämndens webbplats.

Svenska Filminstitutet

Filminstitutet har fått i uppdrag att fördela 375 miljoner av regeringens nya stödpaket till kulturen. Fördelningen av pengarna kommer att ske i olika faser, och omfattar förutom stödmedel till produktionsområdet för film och dramaserier även stöd till biografer, distributörer och festivaler för uteblivna biljettintäkter. Filminstitutet kommer att intensifiera dialogen med nyckelaktörer om hur fördelningen gör mest nytta.

Mer information publiceras löpande på Filminstitutets webbplats.

Sveriges Författarfond

Författarfonden har fått i uppdrag att fördela 30 miljoner i stöd till enskilda författare och andra litterära upphovsmän. Utlysningen är öppen under tiden 2 oktober – 15 oktober 2020.

Mer information publiceras löpande på Författarfondens webbplats

Övriga bidragsgivande aktörer

  • Bildupphovsrätt, 10 miljoner
  • Scenkonstallianserna, 20 miljoner
  • Centrumbildningarna, 10 miljoner
  • Sametinget, 4 miljoner

Relaterad information, pressmeddelande från Kulturdepartementet:

Beslut om fördelningen av krisstödet på 1,5 miljarder till kulturen 2020
Kulturens delar av budgeten