Kategoriarkiv: Dialog

Nu genomför vi Kulturplan Kronoberg 2022-2024

Sägenplatsen Systersjöarna, en del av Sagobygden. Foto: Maria Lindberg

Vid årsskiftet började vår nya regionala kulturplan att gälla och nu är
det äntligen dags för oss att tillsammans genomföra den nya kulturplanen. Läs
mer om utvecklingsarbetet på kulturområdet, länets förutsättningar och kulturplanens prioriteringar på Region Kronobergs webbplats regionkronoberg.se.

Kulturbloggen avslutas

Webbplatsen Kulturplan Kronoberg kommer inom kort att avvecklas och nu kan du
i stället följa arbetet via regionkronoberg.se och nyhetsbrevet Kultur i
Kronoberg. Nyhetsbrevet produceras av Region Kronobergs kulturstab och innehåller
aktuella frågor inom kulturområdet.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

>> Läs mer och prenumerera

Vill du veta mer om Kronobergs kulturutveckling?

>> Läs mer här

Kronobergs kulturplan klar för remissrunda

I ett förslag till ny kulturplan för Kronobergs län lyfts bland annat barns och ungas rätt till kultur, breddat deltagande i kulturlivet och att skapa en hållbar kulturell infrastruktur som viktiga utvecklingsområden. Förslaget antogs under kulturnämndens sammanträde torsdagen den 29 april och går nu ut på remiss. Alla är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av planen genom att skicka ett yttrande till Region Kronoberg senast 25 juni.

Lämna synpunkter fram till 25 juni

Remissutgåvan har tagits fram i dialog med kulturplanens intressenter, det vill säga kommuner, det professionella kulturlivet, det civila samhället samt grannregioner och nationella myndigheter. Kulturnämnden välkomnar nu alla som vill lämna inspel och synpunkter på hur kulturlivet i Kronoberg ska utvecklas de kommande åren att göra det senast 25 juni. Beslut om slutversion fattas av regionfullmäktige den 27 oktober.

Länk

>> Ta del av remissutgåvan och lämna synpunkter, Region Kronobergs webbplats Gröna Kronoberg


150 miljoner till kultur i hela landet

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår en satsning på 150 miljoner kronor för att stärka kulturverksamheter i hela landet år 2020. Pengarna fördelas genom den så kallade kultursamverkansmodellen – en modell för samverkan och finansiering av kultur mellan stat, regioner och kommuner. Det skriver Regeringen i ett pressmeddelande fredag den 12 juni.

Kulturlivet runt om i Sverige har drabbats hårt av det nya coronaviruset, eftersom kulturen på många sätt bygger på att människor möts. Den föreslagna satsningen på 150 miljoner kronor till regional och lokal kultur, kommer att bidra till att stötta den kulturella infrastrukturen i hela landet under krisen. Det handlar om institutioner och verksamheter som konserthus, teatrar, museer, bibliotek, enskilda arkiv, med flera.

Fördelningen till regionerna kommer att göras av Statens kulturråd, som redan i dag ansvarar för fördelningen av bidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen. Därefter får regionerna frihet och ansvar att fördela pengarna inom sitt län.

Även vissa verksamheter i Stockholms län, som inte ingår i kultursamverkansmodellen kan komma att få del av pengarna. Dessa verksamheter får varje år del av statligt kulturstöd, som lämnas på annat sätt än genom kultursamverkansmodellen.

Gemensam aktion för statligt krisstöd till regional kultur

Coronakrisen drabbar kulturen i Kronoberg och de statliga krispaketen slår snett. Det är en åsikt som delas av regionala och kommunal kulturansvariga politiker och flera kulturorganisationer. Nu har en gemensam skrivelse skickats till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) och kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L).

Hela landets konst och kulturområdet är hårt drabbad av pandemins effekter. Regeringen har aviserat stöd till nationell kultur men än så länge inte redovisat hur det regionala kulturlivet ska stöttas.I skrivelsen framgår bland annat att kommunerna tillsammans med regionen efterfrågar mer samverkan med staten för att uppnå de kulturpolitiska målen men också för att stötta konst- och kulturområdet i krisen och därefter bygga hela kultur-Sverige starkt igen.

Sedan 2011 har stat och regioner samverkat i den så kallade ”kultursamverkansmodellen” för att tillsammans nå de kulturpolitiska målen. Enligt modellen får varje region en samlad summa statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet. Men de kulturorganisationer som ingår i modellen kan inte ta del av det statliga krisstödet. Det slår hårt för en liten region som Kronberg eftersom flera krisande kulturorganisationer ingår i modellen.

Läs hela skrivelsen

Genom en vitaliserad kultursamverkansmodell bygger vi kultur-Sverige starkt igen

Utdrag ur skrivelsen: En inblick i den lilla regionens förutsättningar

Här i Kronoberg, en liten region, är samverkan en framgångsfaktor. Vi är för små för att driva kulturverksamhet i egen regi och har en lång tradition av samverkan. Den regionala kulturplanen blir verklighet genom nära dialog och samverkan med en mångfald av olika aktörer: delägda bolag, det fria kulturlivet, det civila samhället, länets kommuner och våra sydsvenska grannregioner.

Kultursamverkansmodellen har haft stor genomslagskraft i vår lilla region. Vår kulturpolitiska samverkan har stärkts: kommunalt, regionalt och interregionalt i hela Sydsverige. Med gemensamma krafter har vi kunnat driva konstnärlig utveckling som bidrar till kvalitet och utveckling även ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Ett konkret exempel är vår institutionssamverkan kring den professionella dansen. Vi vet att samverkan är vägen framåt om vi ska kunna möta de utmaningar som vårt område står inför.

I Kronoberg har kultursamverkansmodellen också inneburit en utveckling av de nya konstområden som lyfts in: läs- och litteraturfrämjande verksamhet och professionell bild- och formverksamhet. Vi har prioriterat detta, trots att uppdragen tilldelats oss utan statlig medfinansiering. På lokal och regional nivå omfamnar vi, trots allt, modellen.

I en liten region är det fria kulturlivet inte så omfattande. Verksamheten inom kultursamverkansmodellen utgör en viktig del av det regionala konst- och kulturlivet, av stor betydelse även för det fria kulturlivet. Att kultursamverkansmodellens organisationer ställs utanför de nationella krispaketen till kultur slår därför extra hårt i en liten region. I Kronoberg har mindre organisationer lyfts in i modellen för att stärka och utveckla verksamhet som är både unik och sårbar. Ljungbergmuseet i Ljungby är ett exempel. Berättarnätet Kronoberg med Sagomuseet i Ljungby och Sagobygden i Ljungby, Alvesta och Älmhult utgör ytterligare ett. Efter regeringens nominering och Unescos utnämning har den lokala gräsrotsrörelsen Berättarnätet Kronoberg axlat en stor roll i det nationella och internationella arbetet med tryggandet av det immateriella kulturarvet. Både Berättarnätet Kronoberg och Ljungbergmuseet hade i nuläget gynnats av att stå utanför kultursamverkansmodellen och möjligheten att dra nytta av det nationella krisstödet till kultur.

De miljarder som tilldelas regioner och kommuner i olika krispaket mildrar pandemins omfattande effekter. Av det tidigare stödpaketet på 15 miljarder tilldelas Region Kronoberg ungefär 130 miljoner. Samtidigt visar vår skatteprognos att vi kommer förlora omkring 200 miljoner i skatteintäkter som en direkt konsekvens av pandemin. Även om vi regionala och kommunala kulturpolitiker står upp för värdet av konst och kultur ser vi inte hur dessa medel ska kunna gå till konst och kultur i ett läge när en vårdskuld byggs upp inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken tappar stora intäkter. För oss kulturpolitiker var den ekonomiska situationen pressad redan innan pandemin, med demografiska utmaningar, behov av investeringar i lokaler och orosmoln kring den eventuella realiseringen av det slopade schablonavdraget, ett hårt slag mot den regionala musikverksamheten. Vi är oroliga för hela landets kulturella infrastruktur och det framtida konst- och kulturlivet i kommuner och regioner.

Skrivelsen har undertecknats av följande kulturorganisationer samt regionala och kommunala kulturansvariga politiker:

Ida Eriksson (M), ordförande kulturnämnden Region Kronoberg
Angelica Karlsson (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Lessebo kommun
Ulla Hansson (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden Ljungby kommun
Maria Svensson-Lundin (KD), ordförande utbildnings- och kulturnämnden Markaryds kommun
Marie Fransson (M), ordförande bildningsnämnden Tingsryds kommun
Margareta Schlee (M), ordförande kultur- och föreningsutskottet Uppvidinge kommun
Jon Malmqvist (KD), ordförande kultur- och fritidsnämnden Växjö kommun
Tomas Simonsson (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden Älmhults kommun
Lennart Johansson, VD och museichef Kulturparken Småland AB
Susanne Rydén, VD Musik i Syd AB
Magnus Gustafsson, vice VD Musik i Syd AB
Therese Willstedt, VD och scenkonstchef AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
Pontus Ljungberg, museichef Ljungbergmuseet
Meg Nömgård, verksamhetschef Berättarnätet Kronoberg
Johan Mardell, verksamhetsledare Filmregion Sydost
Kristina Hedberg, regionbibliotekarie Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
Magnus Eriksson, konsulent Hemslöjden i Kronoberg
Monica Modig Rauden, konsulent Hemslöjden i Kronoberg
Helen Hägglund, regional utvecklingssamordnare Bild och form Kronoberg
Anya Johannesson, scenkonstkonsulent Riksteatern Kronoberg

Samlat sydsvenskt budskap om statens krispaket till kulturen

Idag publicerade tidningen Dagens Samhälle en debattartikel om de statliga krispaketen till kulturen. Men en enad röst vill kulturansvariga regionpolitiker i Sydsverige uppmärksamma regeringen och kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) på att verksamheter som regionerna och staten gemensamt ansvarar för via kultursamverkansmodellen ställs utanför.

I debattartikeln framgår bland annat att kulturlivets strukturer ser olika ut i landets regioner, vilket är en av kultursamverkansmodellens bärande idéer. I mindre regioner spelar verksamheterna inom kultursamverkanmodellen en avgörande roll och skapar möjligheter även för det fria kulturlivet. Det råder en obalans i de nationella krispaket som lanserats, där vissa delar av landets kulturella infrastruktur omfattas av flera åtgärder och andra inte av några. Människors möjligheter att möta konst och kultur riskerar att i än högre utsträckning bli en fråga där stad ställs emot land.

Läs hela debattartikeln

Regionpolitiker: Vill du göra oss sällskap, Amanda Lind? Dagens Samhälle, webbplats

Kultursamverkansmodellen

Om kultursamverkansmodellen, Kulturrådets webbplats
Film om kultursamverkansmodellen, youtube