Etikettarkiv: SKL

Studieavbrott – en fråga med konsekvenser långt utanför klassrummet

I början av juni månad var det examenstider i skolor runt om Sverige. Men långt ifrån alla av de ungdomar som lämnade grundskolans årskurs 9 eller gymnasieskolans årskurs 3 hade fullständiga betyg på avslutningsdagen. Nästan en femtedel av eleverna i grundskolan saknar behörighet till gymnasiet, och omkring en tredjedel av gymnasieeleverna fullföljer inte sina studier, ens inom fem år.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nu avslutat Plug In-projektet som de drivit tillsammans med åtta regioner sedan 2012, däribland Kronoberg. Den 14 juni presenterades den nationella slutrapporten av Plug In 2.0 och samma dag sändes en webbsändning på tema studieavbrott. Där presenterades aktuell avbrottsstatistik, konsekvenser för samhälle och individ diskuterades samt vilka åtgärder som behövs på nationell och lokal nivå för att fler unga ska nå gymnasieexamen.

Här kan du ta del av:
Plug In 2.0:s slutrapport
Webbsändning om studieavbrott och Plug In

SKL kommer att ta till vara på den erfarenhet och kunskap som byggts upp under Plug In-projektet genom att inrätta ett kunskapscentrum. Detta för att möta fortsatta behov av att stärka det lokala arbetet med att förebygga studieavbrott och verka för skolnärvaro. Region Kronoberg finns fortsatt representerade i det vidare arbetet.

/Emma Johansson, projektmedarbetare Plug In 2.0 Kronoberg

Projektavslutning med fokus på ungas egna röster

I veckan hölls den nationella slutkonferensen av Plug In-projektet. En konferens med fokus på ungas egna röster. Åtta ungdomar som deltagit i projektet delade med sig av sina berättelser – #skolrevansch.

De ungas erfarenheter skiljer sig åt, vilket bekräftar att det inte finns en insats/åtgärd som fungerar för att fler unga ska fullfölja gymnasiet. Framgångsfaktorn är ett individanpassat stöd.

”Nycklarna för en lyckad skola för mig det är att man ser varje elev, och att ingen faller mellan stolarna. Att varje elev prioriteras, jämt. Och dom ska behöver extra stöd, ska få extra stöd.” (projektdeltagare)

Flera av projektdeltagarna uttrycker att de i Plug In har blivit lyssnade på, att någon har varit intresserad av vad de kan, deras utmaningar och egen bild av sin situation.

”Vår liv cirkulerar ju runt skolan. Och om man inte trivs där, och har problem där, så påverkar ju det allting”. (projektdeltagare)

Filmat material med ungdomarnas egna berättelse finns här.

Hur har det gått för ungdomarna som deltagit i Plug In 2.0?

Fortsätt läsa Projektavslutning med fokus på ungas egna röster

Kompetensförsörjningsdagarna våren 2015 är äntligen här

Idag drar vårens upplaga av de så kallade Kompetensförsörjningsdagarna igång där kompetensplattformsansvariga i regionerna, SKL (Sveriges kommuner och landsting), myndigheter och departement träffas två gånger per år för information, erfarenhetsutbyte och dialog. Jag har haft förmånen att vara en av de sju personer som planerat dagarna och kommer ha ansvar för dokumentationen, därför känns det som vanligt extra pirrigt om allt kommer att klaffa. I år är dagarna uppdelade i två olika teman.

Dag 1 Yrkesutbildningar från gymnasial nivå till akademi 
Under dagen kommer vi att få senaste nytt från Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan. Vi kommer även få ta del av två pågående utredningar dels den så kallade Yrkesprogramutredningen och dels Lars Haikolas utredning om Högskolornas utbud och dimensionering och mycket annat.

Dag 2 Den  regionala nivåns roll i arbetsmarknadspolitiken
Under dagen kommer vi få senaste nytt från Arbetsmarknadsdepartementet och ESF-rådet, dialog med Arbetsförmedlingen om deras arbete på regional nivå och goda exempel på hur man kan använda EURES. Vi kommer också ha dialog med delegationen för Unga till arbete (Dua) och mycket annat.

Både jag och min kollega Jonas Mokvist deltar på dagarna för att omvärldsbevaka och ta med oss information hem för att komma vidare i våra egna processer. Anledningen till att jag delar med mig av detta  idag är för att ni som är nyfikna ska kunna ta del av programmet och kontakta oss via mail eller twitter om det är något särskilt ni vill att vi skall bevaka, särskilda frågor ni vill att vi ställer eller liknande och för att ni ska känna att ni också kan få del av direktinformation från departement och myndigheter utan att vara på plats. Tveka inte att höra av er. Jag kommer att lägga ut alla underlag från dagen i efterhand så att ni kan ta del av dem direkt, underlagen från höstens möte går fortfarande att ladda ner här.

//Diana Unander Nordle, samordnare kompetensförsörjning

Barn- och ungdomspsykiatrin genomför förbättringar tillsammans med SKL

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Kronoberg, BUP, genomför ett omfattande förbättringsarbete tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Bakgrunden är bland annat den långdragna svårigheten att bli av med vårdköerna och att se över såväl innehåll i uppdraget som behov av resurser.

– Det är dags för vår klinik att börja gå framåt, och göra det i takt med samhällets utveckling. Nu får vi nationell hjälp att se över våra arbetssätt och för att kunna utnyttja våra resurser på bästa sätt. Och vi ska göra arbetet med barnens och ungdomarnas behov i fokus, säger Ann Lund, tf. verksamhetschef på barn- och ungdomskliniken.

Under 2015 ska arbetsgrupper jobba med följande prioriterade förbättringsområden; utredningsarbete, administrativt stöd, depression, suicidprevention, ångest/tvång, hembaserad vård, heldygnsvård, jour och beredskap samt farmakabehandling för ADHD.

Förhoppningen från SKL är att BUP i Kronoberg kan bli pilot för att förbättra den barnpsykiatriska vården även i andra regioner och landsting.

– Framöver kommer vi även erbjuda stöd bland annat i form av det material och den kunskap vi redan har från andra BUP-kliniker runt om i landet. Samtidigt får vi följa utvecklingen hos BUP i Kronoberg, vilket ger nya kunskaper om en verksamhet som är efterfrågad i samhället, säger Maria Nyström Agback.

Ann Lund är medveten om att kliniken har ett omfattande arbete framför sig. Förbättringarna under 2015 är ett steg på vägen för att bli en välfungerande och framstående klinik, och hon är försiktigt hoppfull om framtiden.

Läs mer eller kontakta Ann Lund som är tf. verksamhetschef på BUP.

/Sofie Schentz Magnusson, samordnare utbildnignsfrågor

Vuxenutbildningen i framtiden

Idag befinner jag mig i Stockholm, närmare bestämt på Lidingö tillsammans med nio andra för att diskutera grunderna för ett positionspapper för vuxenutbildningen för Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Ett positionspapper är ett dokument som arbetars fram inom ett område där SKL vill tydliggöra förbundets inriktning. Här formuleras ställningstaganden, bakgrund, och viljeriktning inom ett området. Vad vi kommer fram till får betydelse för och utgör en grund för hur SKL kommer att agera och verka inom det specifika området. Det vi kommer fram till här idag kommer att tas upp internt på SKL, först på tjänstemannanivå och därefter inför politiken som tar beslut.

Det är riktigt roligt att vara en av dem som valts ut för att ta fram och diskutera positionspunkterna, särskilt när det gäller en så aktuell fråga som vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen behöver få en tydligare roll i det svenska utbildningssystemet. Idag ses vuxenutbildningen mest som en andra chans för dem som inte fick eller tagit chansen till en grundläggande och/eller gymnasial utbildning, Utbildningsformen har dock en viktigare roll att spela än så genom att kunna erbjuda individer att utveckla grundkompetenser, växla spår eller ta sig vidare. På hemmaplan arbetar vi med liknande frågor för att se vad som är mest aktuellt att arbeta med kopplat till vuxenutbildningen i Kronobergslän. Vuxenutbildningsrektorerna kommer att diskutera detta i mitten av september för att senare ta upp frågan med länets skolchefer i slutet av månaden.

Jag återkommer med mer information så håll ögon och öron öppna!

//Diana Unander Nordle, samordnare kompetensförsörjning.