Projektavslutning med fokus på ungas egna röster

I veckan hölls den nationella slutkonferensen av Plug In-projektet. En konferens med fokus på ungas egna röster. Åtta ungdomar som deltagit i projektet delade med sig av sina berättelser – #skolrevansch.

De ungas erfarenheter skiljer sig åt, vilket bekräftar att det inte finns en insats/åtgärd som fungerar för att fler unga ska fullfölja gymnasiet. Framgångsfaktorn är ett individanpassat stöd.

”Nycklarna för en lyckad skola för mig det är att man ser varje elev, och att ingen faller mellan stolarna. Att varje elev prioriteras, jämt. Och dom ska behöver extra stöd, ska få extra stöd.” (projektdeltagare)

Flera av projektdeltagarna uttrycker att de i Plug In har blivit lyssnade på, att någon har varit intresserad av vad de kan, deras utmaningar och egen bild av sin situation.

”Vår liv cirkulerar ju runt skolan. Och om man inte trivs där, och har problem där, så påverkar ju det allting”. (projektdeltagare)

Filmat material med ungdomarnas egna berättelse finns här.

Hur har det gått för ungdomarna som deltagit i Plug In 2.0?

Tio procent av deltagarna har gjort aktiva studieavbrott under tiden för projektet. I jämförelse med nationell statistik är andelen bland projektdeltagarna något lägre än det nationella genomsnittet på introduktionsprogrammen och högre än snittet på nationella program. Deltagarna i Plug In valdes ut på grund av att de bedömts vara i riskzonen för att göra avbrott. Risken för aktiva studieavbrott kan alltså antas vara större bland projektdeltagarna än bland genomsnittet nationellt. Andel studieavbrott (10 %) ses därför som ett bra resultat.

För de ungdomar som faller inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har sysselsättningsgraden ökat markant för projektdeltagarna. Andelen utan sysselsättning har minskat från 64 procent till 10 procent efter insatsen med Plug In. Många av deltagarna inom KAA har gått vidare till andra studier eller övergått till arbete.

Erfarenheterna samlas i ett kunskapscentrum

Projektet Plug In 2.0 är nu avslutat på alla nivåer – lokalt, regionalt, nationellt. SKL (Sveriges kommuner och landsting) kommer att ta tillvara på den erfarenhet och kunskap som byggts upp inom projektet genom att inrätta ett kunskapscentrum. Detta för att kunna möta fortsatta behov av att stärka det lokala arbetet med att förebygga studieavbrott och verka för skolnärvaro.

Läs mer om de regionala erfarenheterna i tidigare inlägg.

/Emma Johansson, projektmedarbetare Plug In 2.0 Kronoberg

Lämna ett svar