Vad har hänt sedan finanskrisen med sysselsättningen i Kronobergs län?

Sedan 2015 publicerar Region Kronoberg en årlig rapport om sysselsättningsutvecklingen i länet. Rapporten skrivs i samband med att den Statistiska centralbyrån publicerar den senaste arbets-marknadsstatistiken för landets regioner. Syftet med rapporten är att följa och beskriva utvecklingen i Kronobergs län och att analysera regionens tillväxtförutsättningar. I årets rapport har vi valt att göra ett fördjupande avsnitt om utvecklingen efter finanskrisen. All statistik i rapporten är hämtad från Statistiska centralbyrån.

För närvarande pekar alla faktorer på att länet befinner sig i en högkonjunktur som bör resultera i en god utveckling på arbetsmarknaden de närmaste åren.

Att antalet jobb ökar behöver inte innebära att arbetsmarknaden är i balans. Jobbtillväxten måste sättas i relation till befolkningstillväxten. Under de senaste åren har länet haft en rekordhög befolkningsökning som en följd av ett historiskt högt invandringsnetto. I relation till övriga län har Kronobergs län haft, i relation till befolkningen, ett av de högre utrikes flyttöverskotten under de senaste åren.

När jobbtillväxten nu tilltagit och förväntas vara ihållande de närmaste åren har länet möjligheter att Fortsätt läsa Vad har hänt sedan finanskrisen med sysselsättningen i Kronobergs län?

Ökad optimism bland länets arbetsgivare, trots svårigheter att hitta rätt kompetens

I Kronobergs län visar den undersökning som Arbetsförmedlingens genomfört under hösten att optimismen bland länets privata arbetsgivare tagit fart. Förväntningsläget bland arbetsgivarna i Kronobergs län är mycket starkare än normalt och anställningsplanerna ligger både över rikets och över det historiska genomsnittet för länet.

Samtidigt visar höstens undersökning bland länets arbetsgivare att bristen på efterfrågad kompetens skärpts rejält.

Sysselsättningen ökar under 2018

Den starka konjunkturen bäddar för nya arbetstillfällen inom samtliga sektorer på arbetsmarknaden. Sysselsättningen Fortsätt läsa Ökad optimism bland länets arbetsgivare, trots svårigheter att hitta rätt kompetens

Avslut på Plug In – början på något nytt

Torsdagen den 30 november till fredag den 1 december genomförde vi vår gemensamma samling som markerade ett avslut på Plug In som projekt, men som framförallt syftade till att diskutera hur en gemensam fortsättning kan se ut.

Arbetet  med Plug In i Kronobergs län har bedrivits sedan 2012, de första åren i Regionförbundet södra Smålands regi (Plug In)och sedan 2015 inom ramen för Region Kronoberg (Plug In 2.0). Alla kommuner i länet har varit delaktiga och haft verkstäder som utvecklat metoder för att få fler att fullfölja gymnasiet. Mälsättningen har varit att  ge länets ungdomar en så bra start i livet som möjligt. I den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg, talas om vikten av samhandling. Under den gemensamma samlingen ville vi, med utgångspunkt i praktiska erfarenheterna från Plug In och anknytande forskning, lyfta tre perspektiv:

  • kunskap och lärande
  • folkhälsa
  • kompetensförsörjning

En majoritet av länets kommuner medverkade, likaså fanns Linnéuniversitetet representerad. Pluginnovation, som under hela Plug In-tiden, varit ett nav för kunskaper och erfarenheter i projektet, deltog. Strategirådet medverkade i två roller, dels som moderatorer och ansvariga för konferensens dokumentation, dels som utvärderare av Plug In 2.0.

SKL medverkade under den första dagen. Gunnar Anderzon, nationell projektledare, berättade att projektet fortsätter på nationell nivå under hela 2018, där det finns planer på att etablera ett nationellt kunskapscentrum kring skolavhoppsfrågan där öven andra projekt än Plug In kan beskriva erfarenheter. Tanken är att det nationella kunskapscentrumet ska bygga på praktiknära erfarenheter kombinerat med forskning. SKL vill även studera digitaliseringens möjligheter i kontroll och uppföljning (en av framgångsfaktorerna i projektet).

Presentationer varvades med diskussioner om arbetet som varit och hur erfarenheterna kan föras vidare dels i Region Kronoberg, dels lokalt i kommunerna. Arbetet kommer att fortsätta 2018 med vidare diskussioner om vilka förväntningar som kommunerna har på Region Kronoberg och hur det gemensamma arbetet kan struktureras. Frågorna är fortsatt aktuella eftersom det nationella projektet fortsätter.

Dokumentation från den gemensamma samlingen kommer att publiceras i början på nästa år och denna dokumentation kommer att bilda ett underlag för det fortsatta gemensamma arbetet.

Fortsätt läsa Avslut på Plug In – början på något nytt

Det finns ett löpande rekryteringsbehov inom träbranschen

Ökat engagemang från företagen inom träbranschen är nödvändigt om framtida rekrytering ska lyckas. Hela tillverkningsindustrin jagar samma människor, ofta genom att anlita bemanningsföretag. Något som lyfts i rapporten ”Kompetensbehov – inom trärelaterade branscher i Småland”, som är framtagen av Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Kronoberg.

”Det är medvind i branschen nu och vi är involverade i ett stort antal utvecklingsuppdrag.”

P-O Simonsson, VD vid Träcentrum

Intresset för gymnasiernas industri- och hantverksprogram är lågt. De som utbildas idag täcker bara en bråkdel av rekryteringsbehoven fram till 2025. Tjänstemän är troligen enklare att rekrytera bland individer med examen från högskole- eller YH-utbildning. Kvalificerad produktionspersonal är det större konkurrens om och dessa är därför svårare att rekrytera.

Gemensamma insatser kring attraktivitet, attitydpåverkan, marknadsföring och utbildning ”från ax till limpa” måste därför intensifieras ytterligare framöver. Görs inte detta omgående kan träföretagen tvingas utlokalisera produktion från Småland till andra delar av världen.

Enbart i Kronobergs län behöver branschen rekrytera minst 500 yrkesarbetare och 150 tjänstemän fram till 2019.

Rapporten i sin helhet hittar Ni här >>

/Jonas Mokvist – samordnare kompetensförsörjningsfrågor

Tävla i vård och omsorg?

Är du nyfiken på hur en kan tävla i vård och omsorg? Varmt välkommen till Sunnerbogymnasiet den 23 januari på deltävling i Yrkes-SM!

Den 23 januari kommer Elever och nyss yrkesfärdiga undersköterskor inom vård och omsorg kämpa för att vinna en plats i Yrkes-SM som 2018 genomförs i Uppsala. Vinnaren i Uppsala kommer representera Sverige i Yrkes-VM i Ryssland 2019.

Samtidigt genomförs en mässa där du  har möjlighet att prata med elever på vård- och omsorgsprogrammet, vård- och omsorgspersonal och utställare som mer än gärna berättar om sin utbildning och sitt jobb.

Anmäl att ni kommer till olof.engqvist@kronoberg.se senast den 15 december

Inbjudan till tävlande hittar Ni här >>

Inbjudan till publik, elever, föräldrar och övriga intressenter som vill besöka in yrkestävling hittar Ni här >>

/Catarina Lindahl-Petäjä – Verksamhetsledare Vård- och omsorgscollege Kronoberg
/Jonas Mokvist – samordnarekompetensförsörjningsfrågor