Kategoriarkiv: Rapport och analys

Inom ramen för kompetensplattformsuppdraget ska Region Kronoberg ta fram kunskapsunderlag kopplat till utbildning och kompetensförsörjning. Här hittar du dels våra egna rapporter och analyser men också rapporter framtagna av andra aktörer som vi tror kan vara av intresse för er.

Nuläge över den regionala arbetsmarknaden 2018

Region Kronoberg har ett statligt uppdrag som säger att vi ska följa och beskriva de kompetensbehov som finns i Kronobergs län. Som ett led i detta uppdrag har vi valt att varje år ta fram en kompetensrapport. Syftet med rapporten är att ge en bred nulägesbild av hur kompetensförsörjningen i länet ser ut men även att beskriva vilka framtida behov vi ser på den regionala arbetsmarknaden.

Detta är den fjärde kompetensrapporten som vi släpper. Vår förhoppning är att den ska fungera som ett dialogunderlag i olika sammanhang. Exempelvis kan den användas för att identifiera vilka utbildningsbehov som finns i länet. Men den fungerar även som underlag för att diskutera länets arbetsmarknad i ett bredare perspektiv.

I årets version har vi valt att försöka förenkla rapporten jämfört med tidigare år. Kompetensförsörjning är ett komplext område och vi använder mycket statistik för att beskriva det. Därför har vi valt att försöka hjälpa läsaren genom att beskriva hur statistiken kan tolkas. Vi har även valt att presentera en siffra på hur stort behovet förväntas att bli inom olika utbildningsområden. Detta hjälper läsaren att se inom vilka områden det kan uppstå en kompetensbrist inom i framtiden. Fortsätt läsa Nuläge över den regionala arbetsmarknaden 2018

Studieavbrott – en fråga med konsekvenser långt utanför klassrummet

I början av juni månad var det examenstider i skolor runt om Sverige. Men långt ifrån alla av de ungdomar som lämnade grundskolans årskurs 9 eller gymnasieskolans årskurs 3 hade fullständiga betyg på avslutningsdagen. Nästan en femtedel av eleverna i grundskolan saknar behörighet till gymnasiet, och omkring en tredjedel av gymnasieeleverna fullföljer inte sina studier, ens inom fem år.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nu avslutat Plug In-projektet som de drivit tillsammans med åtta regioner sedan 2012, däribland Kronoberg. Den 14 juni presenterades den nationella slutrapporten av Plug In 2.0 och samma dag sändes en webbsändning på tema studieavbrott. Där presenterades aktuell avbrottsstatistik, konsekvenser för samhälle och individ diskuterades samt vilka åtgärder som behövs på nationell och lokal nivå för att fler unga ska nå gymnasieexamen.

Här kan du ta del av:
Plug In 2.0:s slutrapport
Webbsändning om studieavbrott och Plug In

SKL kommer att ta till vara på den erfarenhet och kunskap som byggts upp under Plug In-projektet genom att inrätta ett kunskapscentrum. Detta för att möta fortsatta behov av att stärka det lokala arbetet med att förebygga studieavbrott och verka för skolnärvaro. Region Kronoberg finns fortsatt representerade i det vidare arbetet.

/Emma Johansson, projektmedarbetare Plug In 2.0 Kronoberg

Det finns ett löpande rekryteringsbehov inom träbranschen

Ökat engagemang från företagen inom träbranschen är nödvändigt om framtida rekrytering ska lyckas. Hela tillverkningsindustrin jagar samma människor, ofta genom att anlita bemanningsföretag. Något som lyfts i rapporten ”Kompetensbehov – inom trärelaterade branscher i Småland”, som är framtagen av Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Kronoberg.

”Det är medvind i branschen nu och vi är involverade i ett stort antal utvecklingsuppdrag.”

P-O Simonsson, VD vid Träcentrum

Intresset för gymnasiernas industri- och hantverksprogram är lågt. De som utbildas idag täcker bara en bråkdel av rekryteringsbehoven fram till 2025. Tjänstemän är troligen enklare att rekrytera bland individer med examen från högskole- eller YH-utbildning. Kvalificerad produktionspersonal är det större konkurrens om och dessa är därför svårare att rekrytera.

Gemensamma insatser kring attraktivitet, attitydpåverkan, marknadsföring och utbildning ”från ax till limpa” måste därför intensifieras ytterligare framöver. Görs inte detta omgående kan träföretagen tvingas utlokalisera produktion från Småland till andra delar av världen.

Enbart i Kronobergs län behöver branschen rekrytera minst 500 yrkesarbetare och 150 tjänstemän fram till 2019.

Rapporten i sin helhet hittar Ni här >>

/Jonas Mokvist – samordnare kompetensförsörjningsfrågor

70 000 personer saknas år 2022…

Verksamheter som utvecklar digitala produkter och tjänster är starkt präglade av utvecklingstrender och ett stort förändringstryck, som inte bara handlar om teknik utan också om affären där nya sätt att utveckla och distribuera produkter och tjänster möjliggörs, delvis till följd av teknikutvecklingen. I en rapport från IT & Telekomföretagen slår man fast att IT-branschen behöva 70 000 nya personer till 2022 för att täcka det förväntade behovet.

Det framtida behovet

Nödvändiga insatser på kort och lång sikt

Kompetensbehovet inom IT- och telekomsektorn är både akut och strukturellt vilket innebär att en rad åtgärder, och inte bara enskilda insatser, är nödvändiga. I rapporten lyfter man ett flertal åtgärder i det framtida kompetensarbetet. Bl.a. satsningar på skola, ungdomar och yrkesval, som är en av flera åtgärder som stöds av Kronobergs regionala kompetensförsörjningsstrategi.

Mer fakta och rapporten i sin helhet finner Ni här >>

Text & bild: IT & Telekomföretagen (red. anm.)


Inom Linnéregionen finns i dag cirka 1 500 företag inom den digitala sektorn. Tillsammans sysselsätter dessa drygt 13 000 anställda och omsätter närmare 40 miljarder kronor. Vill du veta mer om den digitala sektorn i Linnéregionen, kontakta då IEC som är ett forsknings- och samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet: Diana Unander Nordle – Forsknings och projektkoordinator på Linnéuniversitetet/IEC

/Jonas Mokvist – samordnare kompetensförsörjningsfrågor

 

Nuläge över den regionala arbetsmarknaden 2017

Årligen släpper Region Kronoberg en rapport om kompetensförsörjningen i Kronobergs län. I dialog med sakkunniga och branschrepresentanter har Region Kronoberg gjort en uppdaterad nulägesbild av hur den regionala arbetsmarknaden ser ut inom olika utbildningsområden och vilka kompetenser som efterfrågas inom de närmaste åren.

Underlaget är tänkt att användas för olika insatser under året men även vara en uppföljning av det regionala arbetet med att stärka regionens kompetensförsörjning.

Rapporten består av fyra kapitel. I inledningskapitlet ger vi en beskrivning av begreppet kompetensförsörjning och en övergripande beskrivning av kompetensförsörjningssituationen i Kronobergs län.

I kapitlet Perspektiv på dagens arbetsmarknad beskriver vi de utmaningar som finns på den regionala arbetsmarknaden.

 

I kapitlet Arbetskraften i Kronobergs län beskriver vi befolkningens utbildningsnivå och i vilken utsträckning de deltar på arbetsmarknaden.

I det avslutande kapitlet Arbetsmarknadens utveckling och kompetensbehov följer en redovisning av hur de olika branscherna i länet har utvecklats mellan 2010-2015 och hur det ser ut, sett till utbud och efterfrågan, för de utbildningsgrupper som har kopplingar till den aktuella branschen.

 

Information utöver rapporten

De största företagen inom Fortsätt läsa Nuläge över den regionala arbetsmarknaden 2017