Kategoriarkiv: Projekt

Det pågår mycket spännande projekt och initiativ i regionen som kan vara spännande att känna till, dra lärdom av osv. Här hittar ni mer information om projekt och initiativ som drivs av både Region Kronoberg och andra aktörer i länet. Vill du berätta om ditt projekt är du varmt välkommen att höra av dig till Diana Unander Nordle, kontaktuppgifter hittar du under Vi som bloggar.

Studieavbrott – en fråga med konsekvenser långt utanför klassrummet

I början av juni månad var det examenstider i skolor runt om Sverige. Men långt ifrån alla av de ungdomar som lämnade grundskolans årskurs 9 eller gymnasieskolans årskurs 3 hade fullständiga betyg på avslutningsdagen. Nästan en femtedel av eleverna i grundskolan saknar behörighet till gymnasiet, och omkring en tredjedel av gymnasieeleverna fullföljer inte sina studier, ens inom fem år.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nu avslutat Plug In-projektet som de drivit tillsammans med åtta regioner sedan 2012, däribland Kronoberg. Den 14 juni presenterades den nationella slutrapporten av Plug In 2.0 och samma dag sändes en webbsändning på tema studieavbrott. Där presenterades aktuell avbrottsstatistik, konsekvenser för samhälle och individ diskuterades samt vilka åtgärder som behövs på nationell och lokal nivå för att fler unga ska nå gymnasieexamen.

Här kan du ta del av:
Plug In 2.0:s slutrapport
Webbsändning om studieavbrott och Plug In

SKL kommer att ta till vara på den erfarenhet och kunskap som byggts upp under Plug In-projektet genom att inrätta ett kunskapscentrum. Detta för att möta fortsatta behov av att stärka det lokala arbetet med att förebygga studieavbrott och verka för skolnärvaro. Region Kronoberg finns fortsatt representerade i det vidare arbetet.

/Emma Johansson, projektmedarbetare Plug In 2.0 Kronoberg

Projektavslutning med fokus på ungas egna röster

I veckan hölls den nationella slutkonferensen av Plug In-projektet. En konferens med fokus på ungas egna röster. Åtta ungdomar som deltagit i projektet delade med sig av sina berättelser – #skolrevansch.

De ungas erfarenheter skiljer sig åt, vilket bekräftar att det inte finns en insats/åtgärd som fungerar för att fler unga ska fullfölja gymnasiet. Framgångsfaktorn är ett individanpassat stöd.

”Nycklarna för en lyckad skola för mig det är att man ser varje elev, och att ingen faller mellan stolarna. Att varje elev prioriteras, jämt. Och dom ska behöver extra stöd, ska få extra stöd.” (projektdeltagare)

Flera av projektdeltagarna uttrycker att de i Plug In har blivit lyssnade på, att någon har varit intresserad av vad de kan, deras utmaningar och egen bild av sin situation.

”Vår liv cirkulerar ju runt skolan. Och om man inte trivs där, och har problem där, så påverkar ju det allting”. (projektdeltagare)

Filmat material med ungdomarnas egna berättelse finns här.

Hur har det gått för ungdomarna som deltagit i Plug In 2.0?

Fortsätt läsa Projektavslutning med fokus på ungas egna röster

Erfarenheter från Plug In-projektet

Region Kronberg har sedan 2012 arbetat tillsammans med kommunerna i Kronobergs län för att fler ungdomar ska gå klart gymnasiet. Första delen av projektet avslutades sommaren 2015 (i samarbete med Regionförbundet Kalmar). Projektet övergick sedan i ny form, Plug In 2.0.

Projektet har fått stöd från Europeiska socialfonden (ESF) och haft en flernivåstyrning. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har varit nationell projektägare, Region Kronoberg har stått för den regionala samordningen och varit länken mellan nationell och lokal nivå. I länets kommuner har det konkreta arbetet bedrivits i så kallade projektverkstäder. Målgrupp och upplägg har varierat men alla har arbetat utifrån de identifierade framgångsfaktorerna.

Framgångsfaktorer

Ett antal framgångsfaktorer i arbetet med att motverka studieavbrott har identifierats. Samtliga utgår från ett individcentrerat arbetssätt.

Läs mer om framgångsfaktorerna här.

Regional projektavslutning

Plug In-projektet har nu avslutats lokalt och regionalt. Den 30 nov – 1 dec 2017 hölls en gemensam samling i länet – Fler unga måste fullfölja grund- och gymnasieskolan i Kronobergs län. Hur gör vi? Dagarna syftade dels till att sprida lärdomar och erfarenheter från projektet, dels att blicka framåt och lägga grunden för det fortsatta arbetet utifrån ett utbildning-, folkhälso- och kompetensförsörjningsperspektiv.

Här kan du ta del av dokumentation och filmade föreläsningar från den gemensamma samlingen: Fortsätt läsa Erfarenheter från Plug In-projektet

Avslut på Plug In – början på något nytt

Torsdagen den 30 november till fredag den 1 december genomförde vi vår gemensamma samling som markerade ett avslut på Plug In som projekt, men som framförallt syftade till att diskutera hur en gemensam fortsättning kan se ut.

Arbetet  med Plug In i Kronobergs län har bedrivits sedan 2012, de första åren i Regionförbundet södra Smålands regi (Plug In)och sedan 2015 inom ramen för Region Kronoberg (Plug In 2.0). Alla kommuner i länet har varit delaktiga och haft verkstäder som utvecklat metoder för att få fler att fullfölja gymnasiet. Mälsättningen har varit att  ge länets ungdomar en så bra start i livet som möjligt. I den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg, talas om vikten av samhandling. Under den gemensamma samlingen ville vi, med utgångspunkt i praktiska erfarenheterna från Plug In och anknytande forskning, lyfta tre perspektiv:

  • kunskap och lärande
  • folkhälsa
  • kompetensförsörjning

En majoritet av länets kommuner medverkade, likaså fanns Linnéuniversitetet representerad. Pluginnovation, som under hela Plug In-tiden, varit ett nav för kunskaper och erfarenheter i projektet, deltog. Strategirådet medverkade i två roller, dels som moderatorer och ansvariga för konferensens dokumentation, dels som utvärderare av Plug In 2.0.

SKL medverkade under den första dagen. Gunnar Anderzon, nationell projektledare, berättade att projektet fortsätter på nationell nivå under hela 2018, där det finns planer på att etablera ett nationellt kunskapscentrum kring skolavhoppsfrågan där öven andra projekt än Plug In kan beskriva erfarenheter. Tanken är att det nationella kunskapscentrumet ska bygga på praktiknära erfarenheter kombinerat med forskning. SKL vill även studera digitaliseringens möjligheter i kontroll och uppföljning (en av framgångsfaktorerna i projektet).

Presentationer varvades med diskussioner om arbetet som varit och hur erfarenheterna kan föras vidare dels i Region Kronoberg, dels lokalt i kommunerna. Arbetet kommer att fortsätta 2018 med vidare diskussioner om vilka förväntningar som kommunerna har på Region Kronoberg och hur det gemensamma arbetet kan struktureras. Frågorna är fortsatt aktuella eftersom det nationella projektet fortsätter.

Dokumentation från den gemensamma samlingen kommer att publiceras i början på nästa år och denna dokumentation kommer att bilda ett underlag för det fortsatta gemensamma arbetet.

Fortsätt läsa Avslut på Plug In – början på något nytt

Kompetens i Kronoberg

I förra veckan tilldelades Region Kronoberg och kommunerna 3 706 566 kr från Europeiska socialfonden och 1 235 522 kr från Region Kronoberg för att arbeta med projektet ”Kompetens i Kronoberg”. Projektet är initierat av nätverket för kommunernas näringslivschefer vilket samordnas av Region Kronoberg.

Frågan om kompetensförsörjning ligger högt upp på agendan i nätverket eftersom många företag har svårigheter med att rekrytera efterfrågad kompetens. Näringslivet i Kronoberg utgörs till stora delar av små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin. Behovet av kunskapshöjning är stort för att företagen ska kunna bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft liksom behovet av att kunna attrahera unga och framförallt kvinnor till tekniska yrken.

Initiativet till projektet bygger på en pilotstudie som genomförts i Ljungby kommun i samverkan med Region Kronoberg inom ramen för Kompetensplattformsuppdraget. Initiativet utgör också insats A i handlingsplanen för Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016 – 2025. Studien från Ljungby presenterades hösten 2016 i nätverket för näringslivschefer vilka såg värdet av en gemensam insats och utifrån pilotstudien initierade ett länsövergripande kompetensprojekt.

Målgruppen för projektet är små och medelstora företag i Kronobergs län. Insatserna i projektet vänder sig till både arbetsgivare och arbetstagare. Projektet innehåller följande fyra grundpelare:

• Gemensam kartläggningsmetod av företagens behov av kompetens.

• Coachningsinsatser för att främja företagens strategiska kompetensförsörjningsarbete.

• Konkreta kompetensutvecklingsinsatser för arbetstagare och arbetsgivare.

• Undersöka möjligheten och förutsättningarna till en gemensam digital utbildningsplattform riktad mot näringslivet.

Samverkansparter är Alvesta kommun, Lessebo kommun, Markaryds kommun, Tingsryds kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun, Älmhults kommun och Ljungby kommun.

//Karin