Kategoriarkiv: Övergripande

Nuläge över den regionala arbetsmarknaden 2018

Region Kronoberg har ett statligt uppdrag som säger att vi ska följa och beskriva de kompetensbehov som finns i Kronobergs län. Som ett led i detta uppdrag har vi valt att varje år ta fram en kompetensrapport. Syftet med rapporten är att ge en bred nulägesbild av hur kompetensförsörjningen i länet ser ut men även att beskriva vilka framtida behov vi ser på den regionala arbetsmarknaden.

Detta är den fjärde kompetensrapporten som vi släpper. Vår förhoppning är att den ska fungera som ett dialogunderlag i olika sammanhang. Exempelvis kan den användas för att identifiera vilka utbildningsbehov som finns i länet. Men den fungerar även som underlag för att diskutera länets arbetsmarknad i ett bredare perspektiv.

I årets version har vi valt att försöka förenkla rapporten jämfört med tidigare år. Kompetensförsörjning är ett komplext område och vi använder mycket statistik för att beskriva det. Därför har vi valt att försöka hjälpa läsaren genom att beskriva hur statistiken kan tolkas. Vi har även valt att presentera en siffra på hur stort behovet förväntas att bli inom olika utbildningsområden. Detta hjälper läsaren att se inom vilka områden det kan uppstå en kompetensbrist inom i framtiden. Fortsätt läsa Nuläge över den regionala arbetsmarknaden 2018

Studieavbrott – en fråga med konsekvenser långt utanför klassrummet

I början av juni månad var det examenstider i skolor runt om Sverige. Men långt ifrån alla av de ungdomar som lämnade grundskolans årskurs 9 eller gymnasieskolans årskurs 3 hade fullständiga betyg på avslutningsdagen. Nästan en femtedel av eleverna i grundskolan saknar behörighet till gymnasiet, och omkring en tredjedel av gymnasieeleverna fullföljer inte sina studier, ens inom fem år.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nu avslutat Plug In-projektet som de drivit tillsammans med åtta regioner sedan 2012, däribland Kronoberg. Den 14 juni presenterades den nationella slutrapporten av Plug In 2.0 och samma dag sändes en webbsändning på tema studieavbrott. Där presenterades aktuell avbrottsstatistik, konsekvenser för samhälle och individ diskuterades samt vilka åtgärder som behövs på nationell och lokal nivå för att fler unga ska nå gymnasieexamen.

Här kan du ta del av:
Plug In 2.0:s slutrapport
Webbsändning om studieavbrott och Plug In

SKL kommer att ta till vara på den erfarenhet och kunskap som byggts upp under Plug In-projektet genom att inrätta ett kunskapscentrum. Detta för att möta fortsatta behov av att stärka det lokala arbetet med att förebygga studieavbrott och verka för skolnärvaro. Region Kronoberg finns fortsatt representerade i det vidare arbetet.

/Emma Johansson, projektmedarbetare Plug In 2.0 Kronoberg

Erfarenheter från Plug In-projektet

Region Kronberg har sedan 2012 arbetat tillsammans med kommunerna i Kronobergs län för att fler ungdomar ska gå klart gymnasiet. Första delen av projektet avslutades sommaren 2015 (i samarbete med Regionförbundet Kalmar). Projektet övergick sedan i ny form, Plug In 2.0.

Projektet har fått stöd från Europeiska socialfonden (ESF) och haft en flernivåstyrning. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har varit nationell projektägare, Region Kronoberg har stått för den regionala samordningen och varit länken mellan nationell och lokal nivå. I länets kommuner har det konkreta arbetet bedrivits i så kallade projektverkstäder. Målgrupp och upplägg har varierat men alla har arbetat utifrån de identifierade framgångsfaktorerna.

Framgångsfaktorer

Ett antal framgångsfaktorer i arbetet med att motverka studieavbrott har identifierats. Samtliga utgår från ett individcentrerat arbetssätt.

Läs mer om framgångsfaktorerna här.

Regional projektavslutning

Plug In-projektet har nu avslutats lokalt och regionalt. Den 30 nov – 1 dec 2017 hölls en gemensam samling i länet – Fler unga måste fullfölja grund- och gymnasieskolan i Kronobergs län. Hur gör vi? Dagarna syftade dels till att sprida lärdomar och erfarenheter från projektet, dels att blicka framåt och lägga grunden för det fortsatta arbetet utifrån ett utbildning-, folkhälso- och kompetensförsörjningsperspektiv.

Här kan du ta del av dokumentation och filmade föreläsningar från den gemensamma samlingen: Fortsätt läsa Erfarenheter från Plug In-projektet

Vad har hänt sedan finanskrisen med sysselsättningen i Kronobergs län?

Sedan 2015 publicerar Region Kronoberg en årlig rapport om sysselsättningsutvecklingen i länet. Rapporten skrivs i samband med att den Statistiska centralbyrån publicerar den senaste arbets-marknadsstatistiken för landets regioner. Syftet med rapporten är att följa och beskriva utvecklingen i Kronobergs län och att analysera regionens tillväxtförutsättningar. I årets rapport har vi valt att göra ett fördjupande avsnitt om utvecklingen efter finanskrisen. All statistik i rapporten är hämtad från Statistiska centralbyrån.

För närvarande pekar alla faktorer på att länet befinner sig i en högkonjunktur som bör resultera i en god utveckling på arbetsmarknaden de närmaste åren.

Att antalet jobb ökar behöver inte innebära att arbetsmarknaden är i balans. Jobbtillväxten måste sättas i relation till befolkningstillväxten. Under de senaste åren har länet haft en rekordhög befolkningsökning som en följd av ett historiskt högt invandringsnetto. I relation till övriga län har Kronobergs län haft, i relation till befolkningen, ett av de högre utrikes flyttöverskotten under de senaste åren.

När jobbtillväxten nu tilltagit och förväntas vara ihållande de närmaste åren har länet möjligheter att Fortsätt läsa Vad har hänt sedan finanskrisen med sysselsättningen i Kronobergs län?

Ökad optimism bland länets arbetsgivare, trots svårigheter att hitta rätt kompetens

I Kronobergs län visar den undersökning som Arbetsförmedlingens genomfört under hösten att optimismen bland länets privata arbetsgivare tagit fart. Förväntningsläget bland arbetsgivarna i Kronobergs län är mycket starkare än normalt och anställningsplanerna ligger både över rikets och över det historiska genomsnittet för länet.

Samtidigt visar höstens undersökning bland länets arbetsgivare att bristen på efterfrågad kompetens skärpts rejält.

Sysselsättningen ökar under 2018

Den starka konjunkturen bäddar för nya arbetstillfällen inom samtliga sektorer på arbetsmarknaden. Sysselsättningen Fortsätt läsa Ökad optimism bland länets arbetsgivare, trots svårigheter att hitta rätt kompetens