Kategoriarkiv: Kompetensförsörjningsstrategi

Just nu håller en regional kompetensförsörjningsstrategi på att tas fram, här kan du följa arbetet och de processer som knyter an till de föreslagna prioriteringarna i strategin.

Kompetensprojekt på gång!

På initiativ från nätverket för Kronobergs näringslivschefer och utifrån en pilotstudie i Ljungby kommun har en särskild grupp bildats för att skapa ett kompetensförsörjningsprojekt, projektet utgör också insats A i Region Kronobergs handlingsplan för kompetensförsörjning, en handlingsplan som är både dynamisk och cyklisk. Gruppen har arbetat intensivt sedan i december och jobbat med såväl omvärldsbevakning, insatslogik och intressentanalys. Engagemanget är stort liksom ambitionsnivån för projektet som kommer att involvera samtliga kommuner i Kronoberg.

Gruppen består av Pernilla Lydén – Ljungby kommun, Charlotte Sköldberg – Växjö kommun, Lillemor Karmenstad – Lessebo kommun och Karin Palmér – Region Kronoberg.
Inför dagens möte hade samtliga läst in sig på den pågående ESF utlysningen för omställning av kompetens. Utlysningen kommer väldigt väl i tiden för gruppens arbete och nu kommer det fortsatta arbetet att fokuseras alltmer för att få till stånd en riktigt bra ansökan, vilken ska vara inlämnad 15 juni. Projektet kommer att resultera i hållbara metoder och strukturer men även innehålla operativa insatser som riktar sig direkt till företagen och också ger direkt nytta.
Projektet består av 4 huvuddelar:
1) Gemensam kartläggningsmetod
2) Strategisk kompetensförsörjning i små och medelstora företag
3) Genomförande av utbildningsinsatser i små och medelstora företag
4) Undersöka möjligheterna för gemensam utbildningsplattform riktad mot företag

//Karin

Så här ska Kronoberg matcha arbetskraft och arbeten

Regionfullmäktige fastställde idag strategi och handlingsplan för Kompetensförsörjning för Kronobergs län 2016-2025. Kompetensmatchning är en allt viktigare fråga för näringsliv och offentlig sektor. Tillväxten hämmas i flera branscher för att det inte finns rätt kompetens. Dessutom har vi en stor grupp invånare som står utan jobb, men som med rätt utbildning och utveckling skulle kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

 

– Det är en utmaning som bara har vinnare om vi klarar den, menar Anna Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Strategin är viktig både för länets företag och kommuner och för Region Kronoberg som arbetsgivare. Därför är jag glad och stolt över att vi idag på regional nivå har antagit en långsiktig strategi.

– För att nå framgång måste vi kraftsamla och agera tillsammans. Region Kronoberg tar i och med strategin det övergripande ansvaret av att se och samordna helheten, säger Olof Björkmarker (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Prioriterade områden

Områdena som prioriteras i strategin är kompetenshöjning av sysselsatta, övergångar mellan utbildning och arbetsliv, ungas etablering på arbetsmarknaden och människor från andra länder som resurs för den framtida kompetensförsörjningen. Till strategin kopplas en handlingsplan.

– Den är Kronobergs första gemensamma agenda för att kraftsamla runt insatser, som flera aktörer tillsammans ansvarar för att förverkliga, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Bakgrund: Kompetensförsörjningsstrategin är en understrategi till ”Gröna Kronoberg” den regionala utvecklingsstrategin för Kronobergs län 2015-2025. Strategi och handlingsplan är resultatet av flera års arbete kopplad till regeringens uppdrag om att etablera regionala kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering.

Kontakt:

Ansvariga politiker: Anna Fransson och Olof Björkmarker

Regional utvecklingsdirektör: Christel Gustafsson

Kompetensteamet: Mariana Johannesson, Karin Palmér och Jonas Mokvist

Kompetensförsörjningsstrategin hittar Ni här >>

Kompetensforum – processen pågår

Agendan för dagens Kompetensforum 14 december var som vanligt fylld till bredden och alla deltagare har inspel att bidra med vilket är mycket positivt. Kompetensteamet informerade bl a om att YA -delegationen, delegationen för yrkesintroduktionsanställning www.ya-delegationen.se gärna kommer ut i regionerna för att informera om sitt uppdrag och dess möjligheter. Ljungby kommun har använt flitigt sig av YA inom vård & omsorgsbranschen men YA är ännu ganska okänt.
Idag var Älmhultsprojektet ”Kompetensförsörjning i realtid” inbjudna för att informera
om verksamheten. Projektet ligger också till grund för Insats F i Kompetensförsörjningsstrategins handlingsplan, vilken förväntas beslutas i Regionfullmäktige i februari. Målet med projektet är att ta fram en ny arbetsmodell, där man genom en kartläggning av arbetsmarknadens behov matchar mot de utrikes födda för att öka chanserna för en snabb anställning. Kartläggningen sker dels av de kompetensbehov som arbetsmarknaden i Älmhult har idag, men även långsiktigt där framtida brist på arbetskraft ses över. På detta vis så kan man anpassa den språkundervisning, utbildning och de praktikplatser som kommunens utrikes födda får så att chanserna för anställning ökar. Projektledare är Sara Vaarning Vetter.
KIR är projekt som lyckats hitta smidiga lösningar på det som ofta utgör hinder i arbetet med etablering och matchning av utrikesfödda och mottagandet från näringslivet har varit mycket positivt. Det ska bli spännande att fortsätta följa KIR som pågår till 31/1 2019.
Kompetensteamet uppdaterade också Kompetensforum på arbetet med insatserna A-I i handlingsplanen, av vilka flera redan pågår. En handlingsplan som är cyklisk och dynamisk.


Vad hände med strategin och handlingsplanen?

Tidigare informerade jag om att regionfullmäktige den 27 april skulle besluta om kompetensförsörjningsstrategin och handlingsplanen. Utfallet av regionfullmäktiges beslut blev dessvärre återremittering.

Utan tvekan är det ett beslut som vi i processteamet och många andra inte alls hoppades på men vi ser det som att vi får en ny möjlighet att justera, förbättra och förankra vidare och till flera.

Kompetensförsörjning är en fråga som är viktigt idag och i framtiden. Det märktes tydligt under fullmäktiges möte i onsdags då frågan lyftes i många olika delar av mötets agenda. Så vi kan konstatera att området vi arbetar med är mycket viktigt och engagerande, ett område som inte har någon enkel lösning eller någon enskild ägare utan är komplext och mångfacetterat. Vi jobbar vidare och vi kommer inom kort med en uppdatering av ny tidsplan för strategin och dess handlingsplan.

Mariana Johannesson 

Återremitering av kompetensförsörjningsstrategin

beslutsunderlag160427I dag den 27 april 2016, var strategin och handlingsplanen uppe för beslut på Regionfullmäktige. Kompetensförsörjningsstrategin är en understrategi till ”Gröna Kronoberg” den regionala utvecklingsstrategin för Kronobergs län 2016-2025. Efter en lång debatt valde fullmäktiga att återremittera strategin och handlingsplanen.

Strategi och handlingsplan syftar till att kraftsamla kring insatser där flera aktörer, inklusive Region Kronoberg, utöver sina enskilda uppdrag bygger på den kompetens som arbetslivet efterfrågar på lång sikt. Områdena som prioriteras är: kompetenshöjning av sysselsatta, övergångar mellan utbildning och arbetsliv, ungas etablering på arbetsmarknaden och utrikesfödda kvinnor och män som resurs för den framtida kompetensförsörjningen.

Beslutsunderlag för kompetensförsörjningsstrategin den 160427, hittar Ni här >>

Beslutsunderlag för kompetensförsörjningsstrategins handlingsplan den 160427, hittar Ni här >>

/Jonas Mokvist – samordnare kompetensfrågor