Kategoriarkiv: Kompetensförsörjning

Här kan du bland annat kan läsa inlägg som berör de framtida kompetensbehoven, matchning, kompetensutveckling. Här samlar vi också information om vårt arbete kopplat till branscher med mera.

Nuläge över den regionala arbetsmarknaden 2018

Region Kronoberg har ett statligt uppdrag som säger att vi ska följa och beskriva de kompetensbehov som finns i Kronobergs län. Som ett led i detta uppdrag har vi valt att varje år ta fram en kompetensrapport. Syftet med rapporten är att ge en bred nulägesbild av hur kompetensförsörjningen i länet ser ut men även att beskriva vilka framtida behov vi ser på den regionala arbetsmarknaden.

Detta är den fjärde kompetensrapporten som vi släpper. Vår förhoppning är att den ska fungera som ett dialogunderlag i olika sammanhang. Exempelvis kan den användas för att identifiera vilka utbildningsbehov som finns i länet. Men den fungerar även som underlag för att diskutera länets arbetsmarknad i ett bredare perspektiv.

I årets version har vi valt att försöka förenkla rapporten jämfört med tidigare år. Kompetensförsörjning är ett komplext område och vi använder mycket statistik för att beskriva det. Därför har vi valt att försöka hjälpa läsaren genom att beskriva hur statistiken kan tolkas. Vi har även valt att presentera en siffra på hur stort behovet förväntas att bli inom olika utbildningsområden. Detta hjälper läsaren att se inom vilka områden det kan uppstå en kompetensbrist inom i framtiden. Fortsätt läsa Nuläge över den regionala arbetsmarknaden 2018

Erfarenheter från Plug In-projektet

Region Kronberg har sedan 2012 arbetat tillsammans med kommunerna i Kronobergs län för att fler ungdomar ska gå klart gymnasiet. Första delen av projektet avslutades sommaren 2015 (i samarbete med Regionförbundet Kalmar). Projektet övergick sedan i ny form, Plug In 2.0.

Projektet har fått stöd från Europeiska socialfonden (ESF) och haft en flernivåstyrning. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har varit nationell projektägare, Region Kronoberg har stått för den regionala samordningen och varit länken mellan nationell och lokal nivå. I länets kommuner har det konkreta arbetet bedrivits i så kallade projektverkstäder. Målgrupp och upplägg har varierat men alla har arbetat utifrån de identifierade framgångsfaktorerna.

Framgångsfaktorer

Ett antal framgångsfaktorer i arbetet med att motverka studieavbrott har identifierats. Samtliga utgår från ett individcentrerat arbetssätt.

Läs mer om framgångsfaktorerna här.

Regional projektavslutning

Plug In-projektet har nu avslutats lokalt och regionalt. Den 30 nov – 1 dec 2017 hölls en gemensam samling i länet – Fler unga måste fullfölja grund- och gymnasieskolan i Kronobergs län. Hur gör vi? Dagarna syftade dels till att sprida lärdomar och erfarenheter från projektet, dels att blicka framåt och lägga grunden för det fortsatta arbetet utifrån ett utbildning-, folkhälso- och kompetensförsörjningsperspektiv.

Här kan du ta del av dokumentation och filmade föreläsningar från den gemensamma samlingen: Fortsätt läsa Erfarenheter från Plug In-projektet

Det finns ett löpande rekryteringsbehov inom träbranschen

Ökat engagemang från företagen inom träbranschen är nödvändigt om framtida rekrytering ska lyckas. Hela tillverkningsindustrin jagar samma människor, ofta genom att anlita bemanningsföretag. Något som lyfts i rapporten ”Kompetensbehov – inom trärelaterade branscher i Småland”, som är framtagen av Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Kronoberg.

”Det är medvind i branschen nu och vi är involverade i ett stort antal utvecklingsuppdrag.”

P-O Simonsson, VD vid Träcentrum

Intresset för gymnasiernas industri- och hantverksprogram är lågt. De som utbildas idag täcker bara en bråkdel av rekryteringsbehoven fram till 2025. Tjänstemän är troligen enklare att rekrytera bland individer med examen från högskole- eller YH-utbildning. Kvalificerad produktionspersonal är det större konkurrens om och dessa är därför svårare att rekrytera.

Gemensamma insatser kring attraktivitet, attitydpåverkan, marknadsföring och utbildning ”från ax till limpa” måste därför intensifieras ytterligare framöver. Görs inte detta omgående kan träföretagen tvingas utlokalisera produktion från Småland till andra delar av världen.

Enbart i Kronobergs län behöver branschen rekrytera minst 500 yrkesarbetare och 150 tjänstemän fram till 2019.

Rapporten i sin helhet hittar Ni här >>

/Jonas Mokvist – samordnare kompetensförsörjningsfrågor

70 000 personer saknas år 2022…

Verksamheter som utvecklar digitala produkter och tjänster är starkt präglade av utvecklingstrender och ett stort förändringstryck, som inte bara handlar om teknik utan också om affären där nya sätt att utveckla och distribuera produkter och tjänster möjliggörs, delvis till följd av teknikutvecklingen. I en rapport från IT & Telekomföretagen slår man fast att IT-branschen behöva 70 000 nya personer till 2022 för att täcka det förväntade behovet.

Det framtida behovet

Nödvändiga insatser på kort och lång sikt

Kompetensbehovet inom IT- och telekomsektorn är både akut och strukturellt vilket innebär att en rad åtgärder, och inte bara enskilda insatser, är nödvändiga. I rapporten lyfter man ett flertal åtgärder i det framtida kompetensarbetet. Bl.a. satsningar på skola, ungdomar och yrkesval, som är en av flera åtgärder som stöds av Kronobergs regionala kompetensförsörjningsstrategi.

Mer fakta och rapporten i sin helhet finner Ni här >>

Text & bild: IT & Telekomföretagen (red. anm.)


Inom Linnéregionen finns i dag cirka 1 500 företag inom den digitala sektorn. Tillsammans sysselsätter dessa drygt 13 000 anställda och omsätter närmare 40 miljarder kronor. Vill du veta mer om den digitala sektorn i Linnéregionen, kontakta då IEC som är ett forsknings- och samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet: Diana Unander Nordle – Forsknings och projektkoordinator på Linnéuniversitetet/IEC

/Jonas Mokvist – samordnare kompetensförsörjningsfrågor

 

Kompetens i Kronoberg

I förra veckan tilldelades Region Kronoberg och kommunerna 3 706 566 kr från Europeiska socialfonden och 1 235 522 kr från Region Kronoberg för att arbeta med projektet ”Kompetens i Kronoberg”. Projektet är initierat av nätverket för kommunernas näringslivschefer vilket samordnas av Region Kronoberg.

Frågan om kompetensförsörjning ligger högt upp på agendan i nätverket eftersom många företag har svårigheter med att rekrytera efterfrågad kompetens. Näringslivet i Kronoberg utgörs till stora delar av små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin. Behovet av kunskapshöjning är stort för att företagen ska kunna bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft liksom behovet av att kunna attrahera unga och framförallt kvinnor till tekniska yrken.

Initiativet till projektet bygger på en pilotstudie som genomförts i Ljungby kommun i samverkan med Region Kronoberg inom ramen för Kompetensplattformsuppdraget. Initiativet utgör också insats A i handlingsplanen för Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016 – 2025. Studien från Ljungby presenterades hösten 2016 i nätverket för näringslivschefer vilka såg värdet av en gemensam insats och utifrån pilotstudien initierade ett länsövergripande kompetensprojekt.

Målgruppen för projektet är små och medelstora företag i Kronobergs län. Insatserna i projektet vänder sig till både arbetsgivare och arbetstagare. Projektet innehåller följande fyra grundpelare:

• Gemensam kartläggningsmetod av företagens behov av kompetens.

• Coachningsinsatser för att främja företagens strategiska kompetensförsörjningsarbete.

• Konkreta kompetensutvecklingsinsatser för arbetstagare och arbetsgivare.

• Undersöka möjligheten och förutsättningarna till en gemensam digital utbildningsplattform riktad mot näringslivet.

Samverkansparter är Alvesta kommun, Lessebo kommun, Markaryds kommun, Tingsryds kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun, Älmhults kommun och Ljungby kommun.

//Karin