Kategoriarkiv: Integration

För det regionala tillväxtarbetet är integration en viktig drivkraft och bidrar till den regionala utvecklingen. Här samlar vi information som berör regionala och nationella perspektiv i frågor runt integration.

Teknik – då, nu och imorgon

Teknik – då, nu och imorgon är en utställning där vi får följa teknikens utveckling och dess betydelse från dåtidens Huseby till dess avgörande roll för människor på flykt idag. Utställningen är en fortsättning på det samarbete som Mot nya höjder och Tekniska museet inledde under 2016. Denna gång tar vi samarbetet till en ny plats och med en ny partner i Huseby bruk.

Om Teknik – då, nu och imorgon

Teknik har i alla tider haft betydelse för människors liv, om än på olika sätt, former och utsträckning. Utställningen tar sin början på 1860-talet då Joseph Stephens levde i Indien. 1867 begav entreprenören och teknikern sig till Småland där han 1867 tog över Huseby Bruk. Tack vare bevarade dokument får vi möjlighet att ta del av hur kommunikation och resande kunde gå till på Joseph Stephens tid, på ett i högsta grad levande sätt…

Tidsresan fortsätter och den tekniska utvecklingen blir tydlig i I’m Alive. Genom interaktiv visualisering av flyktingbåtars väg över Medelhavet och berättelser av nyanlända som kommit till Sverige, får vi en inblick i den farliga resa som fört dem hit och om hur digital teknik haft en avgörande betydelse under flykten. I en Virtual Reality-installation guidas vi av 12-åriga Sidra genom ett av världens största flyktingläger. Vi får också möjlighet att själva ta steget in i en nödbostad, likt de som UNHCR använder i just flyktingläger.

På plats finns också en Maker-verkstad där elever och lärare får ta med sig intrycken och nya kunskaper från Teknik – då, nu och imorgon. Vi dyker ner i naturvetenskapliga och tekniska experiment, kopplade till olika flöden såsom resande och kommunikation. Kanske är det här – av Kronobergs kreativa elever – som nya upptäckter görs och idéer föds, och som tar den tekniska utvecklingen in i framtiden?

Fler guldkorn att lära av

I anslutning till Teknik – då, nu och imorgon visas Susanne Demånes installation ”Människan och trädet”. Här gestaltar konstnären vad som händer när man rycks upp med rötterna, om den resa vi som människor gör och som aldrig tar slut. Hur allt till syvende och sist hör samman.

Teknik – då, nu och imorgon öppnar den 1 september och är kostnadsfri för skolklasser i Kronobergs län. De klasser som är anmälda till och medverkar i Mot nya höjder, erbjuds dessutom gratis bussresa till Huseby.

Vill du som företagare eller politikergrupp besöka utställningen? Det passar väl att förlägga ledningsgruppsmöten i vackra Huseby. Vi har tillsammans med Huseby flera paketlösningar att erbjuda er. Ta kontakt med sofie.schentz-magnusson@kronoberg.se för mer information.

/Sofie Schentz Magnusson

Flerspråkigt digitalt läromedel gör nytta i Kronobergs skolor

Inför höstterminen 2016 köpte Region Kronoberg en ettårig länslicens för att tillsammans med kommunerna i regionen utvärdera det digitala läromedlet Studi.se.

Läromedlet, som är en webbplats, innehåller närmare 1000 utbildningsfilmer i alla kärnämnen varav ungefär hälften kan användas på sex olika språk. Nu visar en rapport från Region Kronoberg att både användning och nytta har var varit god under det gångna läsåret.

63 % av de elever som använt Studi.se i Kronoberg tycker att de har god eller mycket god användning av läromedlet. Samtidigt tyder en undersökning från Ungdomsbarometern på att elever som använder Studi når bättre studieresultat.

Lessebo kommun utmärker sig med den näst högsta användningen i landet av samtliga 30 kommuner som använder läromedlet. I snitt 65% av eleverna använde tjänsten regelbundet under mätperioden februari till juni i år. Ett resultat som ger Fortsätt läsa Flerspråkigt digitalt läromedel gör nytta i Kronobergs skolor

Framgångsfaktorer för nyanländas lärande

I förra veckan har Region Kronoberg genomfört den årligt återkommande vårkonferensen på Tylösand. Flertalet verkstäder i Plug in-projektet i länet deltog i en utbildningsdag den 16 maj som leddes av Linda Castell, SVA-lärare, utvecklingsledare, konsult åt Skolverket i (riktade insatser).

Linda Castell

Med utgångspunkt i personliga erfarenheter och stor sakkunskap belyste hon frågan om framgångsfaktorer för nyanländas lärande. Lindas egna guldkorn vad gäller framgångsfaktorer var bl.a. följande:

  • Bemötande och förhållningssätt
  • Kunskapssyn
  • Inkluderande arbetssätt
  • Interkulturellt förhållningssätt
  • Språket som resurs
  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • Nyanländas lärande är allas ansvar
  • Rektors pedagogiska ledarskap

Som synes påminner dessa om de framgångsfaktorer som Plug in-projektet arbetat fram. Bemötande och ett inkluderande arbetssätt betonas. Lärandet är allas ansvar. Inte minst lyfts rektors ansvar fram. En reflektion som kan göras är statsmakternas starka betoning på rektors ansvar. En kedja är inte starkare än dess svagaste länk och i den styrkedja som finns med de olika nivåerna i utbildningssystemet kan man fundera över vilka möjligheter en ensam rektor kan ha för att upprätthålla kvalitet och kontroll. Fortsätt läsa Framgångsfaktorer för nyanländas lärande

Plug In 2.0 – Verkstadsbesök på Wasaskolan

Sist ut på vår verkstadsturné var Tingsryd och Wasaskolan, den kommunala  gymnasieskola där arbetet inom Plug In 2.0 bedrivs. Skolan har omkring 350 elever och förutom sju nationella program även ett introduktionsprogram där språkintroduktionen utgör en allt växande del. Kommunen och skolan har tagit emot ett stort antal nyanlända elever de senaste åren vilken har inneburit utmaningar som kräver ett flexibelt arbetssätt. Läs mer om skolan här.

Målgruppen för Plug in-projektet på Wasaskolan är nyanlända elever som studerar på ett nationellt gymnasieprogram eller läser motsvarande åk 9 på introduktionsprogrammet. När det gäller nyanlända som studerar på ett nationellt gymnasieprogram såg man att även om dessa elever har klarat grundskolans krav och formellt sett är behöriga, har många stora svårigheter att klara sina studier. Stödbehovet hos målgruppen handlar inte bara om ett studieinriktat stöd, även ett socialt, kulturellt och språkligt stöd behövs för att de ska klara sina gymnasiestudier. I och med Plug In-projektet anställde skolan en språkcoach med uppdrag att stödja målgruppen till att fullfölja sina gymnasiestudier, vilket på sikt även innebär bättre möjligheter till etablering i samhället i stort. Språkcoachen ger projektdeltagarna individinriktat stöd, både enskilt och i klassrummen.

Många av projektdeltagarna söker själva stödet av språkcoachen, några blir hänvisade dit av lärare och mentorer. Sedan projektets början (vt-16) har drygt 90 elever från skolans alla årskurser flödat genom projektet, vilket motsvarar en fjärdedel av eleverna på Wasaskolan. Språkcoachen har inte bara fungerat som ett stöd till eleverna utan även som en avlastning för lärarna, med möjlighet att erbjuda en plats för studier utanför elevens schemalagda tid under skoldagen. Stödet ges även på lov, då skolan anordnar lovskola inom ramen för projektet.

Som ett komplement till den utvärdering som görs av projektets externa utvärderare, kommer Wasaskolans Plug In-arbete även att utvärderas i en djupstudie av Pluginnovation, kunskapsnavet i Plug In 2.0. Djupstudien syftar till att bidra med viktiga kunskaper och erfarenheter som sedan kan ligga till grund för kommunens systematiska kvalitetsarbete i skolan.

Språkcoachens roll har nu etablerats och stabiliserats och utgör ett viktigt stöd för skolans nyanlända elever. Plug In 2.0 som projekt avslutas efter vårterminen 2017, men behovet kommer inte att försvinna i och med det. En viktig uppgift för projektledning, skolledning och förvaltning är att skapa förutsättningar för fortsatt stöd till dessa elever för att undvika en ökande andel av skolavhopp. Kommunen deltar i ett utvecklingsarbete med Ronneby kommun där man undersöker förutsättningar för studiehandledning via nätet. I det perspektivet blir det språkutvecklande stödet ännu viktigare, eftersom ett större ansvar måste tas av den enskilde eleven.

Läs mer om Plug In-arbetet på Wasaskolan på PlugInnovations hemsida.

/Emma Johansson, projektmedarbetare Plug In 2.0

 

Utställningen I´m Alive visas på Huseby

Mot nya höjder, Huseby Bruk och Tekniska museet öppnar i början av september utställningen I´m Alive i Kronoberg. Här delar nyanlända som kommit till Sverige med sig av sina berättelser och om vad digital teknik har betytt för dem under deras flykt.

Utställningen kommer att visas på Huseby Bruk mellan 2 september och 19 januari och innehåller berättelser från nyanlända som klarat den farliga resan till Sverige. Med hjälp av en interaktiv visualisering följer vi båtarnas dramatiska väg mellan Turkiet och Grekland. I´m Alive visar vilken viktig roll digital teknik och kommunikation, med bland annat hjälporganisationer, har för människor på flykt.

Joseph Stephens, som bodde på Huseby under 1800-talet, spenderade 10 år i Indien och 2008 hittades en låda med brev, fotografier och tidskrifter från denna tid. Det okända innehållet och annat historiskt material från Husebyarkivet på temat kommunikation ger spännande teknik- och tidsåterblickar.

Människor har flyttat och flytt mellan länder och kontinenter i alla tider men kommunikationssätten och informationsvägarna har förändrats stort. Genom att komplettera utställningen om nutid med äldre historiska återblickar får vi en bra och intressant bredd, säger Sofie Magnusson, VD Huseby Bruk AB.

Under vardagarna kommer utställningen att vara öppen för skolklasser i Kronoberg och för allmänheten under helgerna. I´m Alive är producerad av Tekniska museet, i samarbete med bland andra UNHCR och Better Shelter.

I´m Alive är en utställning som berör genom ett högst aktuellt ämne. Vi vill visa länets elever en ny aspekt av naturvetenskap, teknik och matematik och vikten det har för människor på flykt. Vi är glada att kunna presentera denna utställning tillsammans med Tekniska museet och Huseby, säger Marcus Brunskog, projektledare Mot nya höjder.

Mot nya höjder vill öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Vi vill också hitta mötesplatser och former för samarbete mellan skola och näringsliv. Två mål som tillsammans är en förutsättning för Kronobergs framtida kompetensförsörjning. Mot nya höjder drivs av Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, GoTech och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Huvudägare för projektet är Region Kronoberg.

/Sofie Schentz Magnusson