Kategoriarkiv: Arbetsmarknad

Här samlar vi information runt arbetsmarknadsfrågor med utgångspunkt från Arbetsförmedlingens månadsvisa arbetsmarknadsutsikter och prognoser om arbetsmarknadens utveckling i Kronobergs län och annat arbetsmarknadsrelaterat.

Nuläge över den regionala arbetsmarknaden 2018

Region Kronoberg har ett statligt uppdrag som säger att vi ska följa och beskriva de kompetensbehov som finns i Kronobergs län. Som ett led i detta uppdrag har vi valt att varje år ta fram en kompetensrapport. Syftet med rapporten är att ge en bred nulägesbild av hur kompetensförsörjningen i länet ser ut men även att beskriva vilka framtida behov vi ser på den regionala arbetsmarknaden.

Detta är den fjärde kompetensrapporten som vi släpper. Vår förhoppning är att den ska fungera som ett dialogunderlag i olika sammanhang. Exempelvis kan den användas för att identifiera vilka utbildningsbehov som finns i länet. Men den fungerar även som underlag för att diskutera länets arbetsmarknad i ett bredare perspektiv.

I årets version har vi valt att försöka förenkla rapporten jämfört med tidigare år. Kompetensförsörjning är ett komplext område och vi använder mycket statistik för att beskriva det. Därför har vi valt att försöka hjälpa läsaren genom att beskriva hur statistiken kan tolkas. Vi har även valt att presentera en siffra på hur stort behovet förväntas att bli inom olika utbildningsområden. Detta hjälper läsaren att se inom vilka områden det kan uppstå en kompetensbrist inom i framtiden. Fortsätt läsa Nuläge över den regionala arbetsmarknaden 2018

Så ska pengar för sommarjobb fördelas mellan kommunerna

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att fördela 105 miljoner kronor till sommarjobb mellan landets kommuner, där Kronoberg får dela på ca 2,1 miljoner mellan kommunerna. Pengarna ska gå till jobb åt ungdomar som gått ut nian samt ettan eller tvåan på gymnasiet. Antalet folkbokförda 15, 16- och 17-åringar i respektive kommun har styrt hur fördelningen ser ut.
Arbetsförmedlingen ansvarar för den extra satsningen som har som mål att ännu fler unga ska erbjudas feriejobb nu i sommar. För kommunerna med högst antal 15-17 åringar innebär sommarjobbssatsningen ett tillskott på 7-8 miljoner kronor, och för kommunerna med lägst antal ungdomar cirka 25 000 kronor. Pengarna ska främst användas som lön för arbete inom den kommunala verksamheten med kommunen som arbetsgivare.

”Tanken är att kommunerna i första hand ska vända sig till unga som behöver extra stöd, exempelvis ungdomar som är nyanlända eller som har ett funktionshinder” – Mathias Wahlsten, enhetschef på Arbetsförmedlingens Förmedlingsavdelning.

Kommunerna tecknar överenskommelser lokalt med Arbetsförmedlingen, och redovisar efter sommaren hur många unga som fick jobb via satsningen.

Sommarjobbssatsningen ska inte ersätta redan planerade insatser inom kommunerna.

Text: Arbetsförmedlingen

/Jonas Mokvist – samordnare kompetensförsörjningsfrågor

Fortsatt stora skillnader i arbetslösheten mellan olika grupper

Arbetslösheten är i stort sett oförändrad i Kronobergs län, men det finns fortsatt stora skillnader mellan olika grupper.

Greg Golding - Foto: Arbetsförmedlingen
Greg Golding – Foto: Arbetsförmedlingen

”Vi har en stark arbetsmarknad, men det är framförallt utbildad arbetskraft som efterfrågas. Det är vanligare att unga kvinnor slutför gymnasiet och studerar vidare. Nu är det viktigt att motivera ungdomar till studier, det gäller inte minst de många unga män som är nyanlända i regionen.” – Greg Golding, arbetsförmedlingschef i Växjö.

Arbetslösheten minskar vidare bland inrikes födda, medan den ökar bland utrikes födda. Den här utvecklingen beror i huvudsak på att fler nya arbetssökande skriver in sig i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, där en växande del av de inskrivna är arbetslösa nyanlända som är födda utanför Europa.

Läs Arbetsförmedlingens senaste underlag för Kronoberg län här >>

Originaltext: Arbetsförmedlingen 170313

/Jonas Mokvist –  samordnare kompetensförsörjningsfrågor

 

Jobbmässa i Stavanger

Arbetsförmedlingen  gjorde nyligen en satsning och medverkade på en jobbmässa i Stavanger, där ett antal CNC-operatörer och några elingenjörer deltog, kompetenser som är hett efterfrågade i Kronoberg.
Arbetsförmedlingens Anette Gunnarsson hade med sig ett antal annonser från företag i regionen i behov av kompetens och fick kontakt med ett flertal intressanta arbetssökande. Nu återstår det att matcha de arbetssökandes CV mot företagens efterfrågan men konkurrensen är tuff, inte minst från Värnamoregionen där det lokala näringslivsbolaget arbetar proaktivt för att hitta rätt kompetens till sina medlemsföretag.

– Mässan gick över förväntan, säger Anette Gunnarsson, jag har 16 riktigt bra CV med mig hem men nu gäller det för våra företag att agera, Värnamo Näringsliv satsar ordentligt i sitt erbjudande.

//Karin

Arbetsmarknaden i Kronobergs län var stark 2016

Antalet personer som varslades om uppsägning var rekordfå och det anmäldes fler lediga jobb till Arbetsförmedlingen än 2015. Arbetslösheten sjönk under årets elva första månader och var i princip oförändrad i december.

Under december månad påbörjade cirka 640 personer ett arbete, vilket är en minskning med 17,1 procent jämfört med för ett år sedan. Det är den femte månaden i rad där antalet personer som påbörjat någon form av arbete i länet faller.

”Den kompetens som arbetsgivarna söker är i många fall inte tillgänglig bland de inskrivna på Arbetsförmedlingen.” – Greg Golding, arbetsförmedlingschef i Växjö

Stora skillnader i arbetslöshet

Fortsätt läsa Arbetsmarknaden i Kronobergs län var stark 2016