Alla inlägg av Jonas

Nuläge över den regionala arbetsmarknaden 2018

Region Kronoberg har ett statligt uppdrag som säger att vi ska följa och beskriva de kompetensbehov som finns i Kronobergs län. Som ett led i detta uppdrag har vi valt att varje år ta fram en kompetensrapport. Syftet med rapporten är att ge en bred nulägesbild av hur kompetensförsörjningen i länet ser ut men även att beskriva vilka framtida behov vi ser på den regionala arbetsmarknaden.

Detta är den fjärde kompetensrapporten som vi släpper. Vår förhoppning är att den ska fungera som ett dialogunderlag i olika sammanhang. Exempelvis kan den användas för att identifiera vilka utbildningsbehov som finns i länet. Men den fungerar även som underlag för att diskutera länets arbetsmarknad i ett bredare perspektiv.

I årets version har vi valt att försöka förenkla rapporten jämfört med tidigare år. Kompetensförsörjning är ett komplext område och vi använder mycket statistik för att beskriva det. Därför har vi valt att försöka hjälpa läsaren genom att beskriva hur statistiken kan tolkas. Vi har även valt att presentera en siffra på hur stort behovet förväntas att bli inom olika utbildningsområden. Detta hjälper läsaren att se inom vilka områden det kan uppstå en kompetensbrist inom i framtiden. Fortsätt läsa Nuläge över den regionala arbetsmarknaden 2018

Yrkes-SM, en inspiration kring studie- och yrkesval!

Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 50-tal yrken. Under tre dagar erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka det över 25 000 kvm stora evenemangsområdet för att titta, fråga och själva få prova på olika yrken.

Yrkes-SM innebär en unik chans för dig som elev att få inspiration och idéer kring ditt framtida studie- och yrkesval. I år anordnas Yrkes-SM den 25–27 april 2018 i Uppsala/Gränby.

Så gör ett smart val och kom till Yrkes-SM, och kolla in 50 olika yrken och de 12 olika yrkesprogrammen på plats. För vem vet, kanske är det elever från Kronoberg som Fortsätt läsa Yrkes-SM, en inspiration kring studie- och yrkesval!

Vad har hänt sedan finanskrisen med sysselsättningen i Kronobergs län?

Sedan 2015 publicerar Region Kronoberg en årlig rapport om sysselsättningsutvecklingen i länet. Rapporten skrivs i samband med att den Statistiska centralbyrån publicerar den senaste arbets-marknadsstatistiken för landets regioner. Syftet med rapporten är att följa och beskriva utvecklingen i Kronobergs län och att analysera regionens tillväxtförutsättningar. I årets rapport har vi valt att göra ett fördjupande avsnitt om utvecklingen efter finanskrisen. All statistik i rapporten är hämtad från Statistiska centralbyrån.

För närvarande pekar alla faktorer på att länet befinner sig i en högkonjunktur som bör resultera i en god utveckling på arbetsmarknaden de närmaste åren.

Att antalet jobb ökar behöver inte innebära att arbetsmarknaden är i balans. Jobbtillväxten måste sättas i relation till befolkningstillväxten. Under de senaste åren har länet haft en rekordhög befolkningsökning som en följd av ett historiskt högt invandringsnetto. I relation till övriga län har Kronobergs län haft, i relation till befolkningen, ett av de högre utrikes flyttöverskotten under de senaste åren.

När jobbtillväxten nu tilltagit och förväntas vara ihållande de närmaste åren har länet möjligheter att Fortsätt läsa Vad har hänt sedan finanskrisen med sysselsättningen i Kronobergs län?

Ökad optimism bland länets arbetsgivare, trots svårigheter att hitta rätt kompetens

I Kronobergs län visar den undersökning som Arbetsförmedlingens genomfört under hösten att optimismen bland länets privata arbetsgivare tagit fart. Förväntningsläget bland arbetsgivarna i Kronobergs län är mycket starkare än normalt och anställningsplanerna ligger både över rikets och över det historiska genomsnittet för länet.

Samtidigt visar höstens undersökning bland länets arbetsgivare att bristen på efterfrågad kompetens skärpts rejält.

Sysselsättningen ökar under 2018

Den starka konjunkturen bäddar för nya arbetstillfällen inom samtliga sektorer på arbetsmarknaden. Sysselsättningen Fortsätt läsa Ökad optimism bland länets arbetsgivare, trots svårigheter att hitta rätt kompetens

Det finns ett löpande rekryteringsbehov inom träbranschen

Ökat engagemang från företagen inom träbranschen är nödvändigt om framtida rekrytering ska lyckas. Hela tillverkningsindustrin jagar samma människor, ofta genom att anlita bemanningsföretag. Något som lyfts i rapporten ”Kompetensbehov – inom trärelaterade branscher i Småland”, som är framtagen av Regionförbundet i Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Kronoberg.

”Det är medvind i branschen nu och vi är involverade i ett stort antal utvecklingsuppdrag.”

P-O Simonsson, VD vid Träcentrum

Intresset för gymnasiernas industri- och hantverksprogram är lågt. De som utbildas idag täcker bara en bråkdel av rekryteringsbehoven fram till 2025. Tjänstemän är troligen enklare att rekrytera bland individer med examen från högskole- eller YH-utbildning. Kvalificerad produktionspersonal är det större konkurrens om och dessa är därför svårare att rekrytera.

Gemensamma insatser kring attraktivitet, attitydpåverkan, marknadsföring och utbildning ”från ax till limpa” måste därför intensifieras ytterligare framöver. Görs inte detta omgående kan träföretagen tvingas utlokalisera produktion från Småland till andra delar av världen.

Enbart i Kronobergs län behöver branschen rekrytera minst 500 yrkesarbetare och 150 tjänstemän fram till 2019.

Rapporten i sin helhet hittar Ni här >>

/Jonas Mokvist – samordnare kompetensförsörjningsfrågor