Alla inlägg av Emma

Studieavbrott – en fråga med konsekvenser långt utanför klassrummet

I början av juni månad var det examenstider i skolor runt om Sverige. Men långt ifrån alla av de ungdomar som lämnade grundskolans årskurs 9 eller gymnasieskolans årskurs 3 hade fullständiga betyg på avslutningsdagen. Nästan en femtedel av eleverna i grundskolan saknar behörighet till gymnasiet, och omkring en tredjedel av gymnasieeleverna fullföljer inte sina studier, ens inom fem år.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nu avslutat Plug In-projektet som de drivit tillsammans med åtta regioner sedan 2012, däribland Kronoberg. Den 14 juni presenterades den nationella slutrapporten av Plug In 2.0 och samma dag sändes en webbsändning på tema studieavbrott. Där presenterades aktuell avbrottsstatistik, konsekvenser för samhälle och individ diskuterades samt vilka åtgärder som behövs på nationell och lokal nivå för att fler unga ska nå gymnasieexamen.

Här kan du ta del av:
Plug In 2.0:s slutrapport
Webbsändning om studieavbrott och Plug In

SKL kommer att ta till vara på den erfarenhet och kunskap som byggts upp under Plug In-projektet genom att inrätta ett kunskapscentrum. Detta för att möta fortsatta behov av att stärka det lokala arbetet med att förebygga studieavbrott och verka för skolnärvaro. Region Kronoberg finns fortsatt representerade i det vidare arbetet.

/Emma Johansson, projektmedarbetare Plug In 2.0 Kronoberg

Projektavslutning med fokus på ungas egna röster

I veckan hölls den nationella slutkonferensen av Plug In-projektet. En konferens med fokus på ungas egna röster. Åtta ungdomar som deltagit i projektet delade med sig av sina berättelser – #skolrevansch.

De ungas erfarenheter skiljer sig åt, vilket bekräftar att det inte finns en insats/åtgärd som fungerar för att fler unga ska fullfölja gymnasiet. Framgångsfaktorn är ett individanpassat stöd.

”Nycklarna för en lyckad skola för mig det är att man ser varje elev, och att ingen faller mellan stolarna. Att varje elev prioriteras, jämt. Och dom ska behöver extra stöd, ska få extra stöd.” (projektdeltagare)

Flera av projektdeltagarna uttrycker att de i Plug In har blivit lyssnade på, att någon har varit intresserad av vad de kan, deras utmaningar och egen bild av sin situation.

”Vår liv cirkulerar ju runt skolan. Och om man inte trivs där, och har problem där, så påverkar ju det allting”. (projektdeltagare)

Filmat material med ungdomarnas egna berättelse finns här.

Hur har det gått för ungdomarna som deltagit i Plug In 2.0?

Fortsätt läsa Projektavslutning med fokus på ungas egna röster

Erfarenheter från Plug In-projektet

Region Kronberg har sedan 2012 arbetat tillsammans med kommunerna i Kronobergs län för att fler ungdomar ska gå klart gymnasiet. Första delen av projektet avslutades sommaren 2015 (i samarbete med Regionförbundet Kalmar). Projektet övergick sedan i ny form, Plug In 2.0.

Projektet har fått stöd från Europeiska socialfonden (ESF) och haft en flernivåstyrning. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har varit nationell projektägare, Region Kronoberg har stått för den regionala samordningen och varit länken mellan nationell och lokal nivå. I länets kommuner har det konkreta arbetet bedrivits i så kallade projektverkstäder. Målgrupp och upplägg har varierat men alla har arbetat utifrån de identifierade framgångsfaktorerna.

Framgångsfaktorer

Ett antal framgångsfaktorer i arbetet med att motverka studieavbrott har identifierats. Samtliga utgår från ett individcentrerat arbetssätt.

Läs mer om framgångsfaktorerna här.

Regional projektavslutning

Plug In-projektet har nu avslutats lokalt och regionalt. Den 30 nov – 1 dec 2017 hölls en gemensam samling i länet – Fler unga måste fullfölja grund- och gymnasieskolan i Kronobergs län. Hur gör vi? Dagarna syftade dels till att sprida lärdomar och erfarenheter från projektet, dels att blicka framåt och lägga grunden för det fortsatta arbetet utifrån ett utbildning-, folkhälso- och kompetensförsörjningsperspektiv.

Här kan du ta del av dokumentation och filmade föreläsningar från den gemensamma samlingen: Fortsätt läsa Erfarenheter från Plug In-projektet

Plug In 2.0 – Verkstadsbesök på Wasaskolan

Sist ut på vår verkstadsturné var Tingsryd och Wasaskolan, den kommunala  gymnasieskola där arbetet inom Plug In 2.0 bedrivs. Skolan har omkring 350 elever och förutom sju nationella program även ett introduktionsprogram där språkintroduktionen utgör en allt växande del. Kommunen och skolan har tagit emot ett stort antal nyanlända elever de senaste åren vilken har inneburit utmaningar som kräver ett flexibelt arbetssätt. Läs mer om skolan här.

Målgruppen för Plug in-projektet på Wasaskolan är nyanlända elever som studerar på ett nationellt gymnasieprogram eller läser motsvarande åk 9 på introduktionsprogrammet. När det gäller nyanlända som studerar på ett nationellt gymnasieprogram såg man att även om dessa elever har klarat grundskolans krav och formellt sett är behöriga, har många stora svårigheter att klara sina studier. Stödbehovet hos målgruppen handlar inte bara om ett studieinriktat stöd, även ett socialt, kulturellt och språkligt stöd behövs för att de ska klara sina gymnasiestudier. I och med Plug In-projektet anställde skolan en språkcoach med uppdrag att stödja målgruppen till att fullfölja sina gymnasiestudier, vilket på sikt även innebär bättre möjligheter till etablering i samhället i stort. Språkcoachen ger projektdeltagarna individinriktat stöd, både enskilt och i klassrummen.

Många av projektdeltagarna söker själva stödet av språkcoachen, några blir hänvisade dit av lärare och mentorer. Sedan projektets början (vt-16) har drygt 90 elever från skolans alla årskurser flödat genom projektet, vilket motsvarar en fjärdedel av eleverna på Wasaskolan. Språkcoachen har inte bara fungerat som ett stöd till eleverna utan även som en avlastning för lärarna, med möjlighet att erbjuda en plats för studier utanför elevens schemalagda tid under skoldagen. Stödet ges även på lov, då skolan anordnar lovskola inom ramen för projektet.

Som ett komplement till den utvärdering som görs av projektets externa utvärderare, kommer Wasaskolans Plug In-arbete även att utvärderas i en djupstudie av Pluginnovation, kunskapsnavet i Plug In 2.0. Djupstudien syftar till att bidra med viktiga kunskaper och erfarenheter som sedan kan ligga till grund för kommunens systematiska kvalitetsarbete i skolan.

Språkcoachens roll har nu etablerats och stabiliserats och utgör ett viktigt stöd för skolans nyanlända elever. Plug In 2.0 som projekt avslutas efter vårterminen 2017, men behovet kommer inte att försvinna i och med det. En viktig uppgift för projektledning, skolledning och förvaltning är att skapa förutsättningar för fortsatt stöd till dessa elever för att undvika en ökande andel av skolavhopp. Kommunen deltar i ett utvecklingsarbete med Ronneby kommun där man undersöker förutsättningar för studiehandledning via nätet. I det perspektivet blir det språkutvecklande stödet ännu viktigare, eftersom ett större ansvar måste tas av den enskilde eleven.

Läs mer om Plug In-arbetet på Wasaskolan på PlugInnovations hemsida.

/Emma Johansson, projektmedarbetare Plug In 2.0

 

SKL besökte Plug In 2.0 Kronoberg

På förra veckans projektledarmöte fick Plug In 2.0 Kronoberg besök av de nationella projektledarna från SKL (Sveriges kommuner och landsting), som bland annat presenterade projektets utveckling och resultat. Sedan första omgången av Plug In startades (2012) har det skett en utveckling kring studieavbrottsfrågan. Då var frågan inte särskilt aktuell i den allmänna debatten och det saknades kunskap utifrån svensk praktik/kontext. Nu (2016) pågår det många olika initiativ runt om i landet och det är en prioriterad fråga hos flera aktörer. Inom Plug In-projektet man kunnat påvisa goda resultat, både på nationell, regional och lokal nivå. Ett av de nationella målen har varit strategisk påverkan, vilket har lyckats. Exempelvis lyfts Plug In-projektet och dess framgångsfaktorer – flexibilitet, bemötande, samverkan och koll och uppföljning – i den senaste gymnasieutredningen ”En gymnasieutbildning för alla” SOU 2016:77. På regional nivå är Jämtland och Göteborgsregionen två exempel där regionen har tagit på sig en samlande roll för ungdoms- och utanförskapsfrågor.

Efter vårt gemensamma möte besökte SKL Hagaskolan i Alvesta. Projektmedarbetarna och rektorn på skolan berättade om sin framgångsrika organisering av projektet, som bedrivs genom det som kallas för Stugan. Läs tidigare blogginlägg om Stugans arbete här.

I juli 2017 avslutas Plug In 2.0 som projekt. Att alla unga får förutsättningar att klara sina gymnasiestudier kommer dock att fortsätta vara en prioriterad fråga regionalt, bland annat genom den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. Att utveckla verktyg och metoder för att förhindra skolavhopp lyfts fram som ett specifikt område där länets aktörer måste samhandla. Framgångsfaktorerna i Plug In-projektet (se ovan) är en del av detta arbete och en kommande prioritering blir att sprida projektets framgångsfaktorer och erfarenheter till övriga skolor och andra berörda aktörer i hela länet.

Tips! För den som vill veta mer om framgångsfaktorerna har PlugInnovation (kunskapsnav i skolavbrottsfrågan) tagit fram korta, pedagogiska filmer som du hittar här.

/Emma Johansson, projektmedarbetare Plug In 2.0