Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi kan beskrivas som en ekonomi där avfall i princip inte uppstår utan resurser kan behållas i samhällets kretslopp eller på ett hållbart sätt återföras till naturens egna kretslopp (SOU 2017:22). Cirkulär ekonomi är också ett uttryck för ekonomiska modeller och för affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp i ett företag, samhälle eller en organisation används snarare än linjära processer som annars hittills har varit dominerande.

Den cirkulära ekonomin

Framtiden är här och den är cirkulär!

Framtidens ekonomi bygger på cirkularitet. Vi pratar om en cirkulär ekonomi, en tydlig vision om ett ekonomiskt system designat för att om och om igen återskapa resurser och därav minimera uttaget av nya naturtillgångar. I en cirkulär ekonomi går affärsnytta hand i hand med resurseffektivitet och en levande planet där vårt leverne inte försämrar förutsättningarna för framtida generationer. Till skillnad från den linjära ekonomin (se nedan) som bygger på att producera, konsumera för att sedan slänga, så bygger den cirkulära ekonomin på att material och energi ingår i kretslopp och att affärsmodeller och verksamheter bygger på en sådan kretsloppsekonomi.

Den linjära ekonomin

Vinster med en cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi kräver nya förhållningssätt för såväl näringslivet som för offentliga organisationer och samhället som helhet, bland annat genom förnyade verksamhetsidéer och innovativa affärsmodeller. Samtidigt finns det stora vinster att göra med en cirkulär omställning, både som företagare och offentlig organisation. Förutom att minimera kostnader genom att maximera material- och energieffektivitet, som dessutom minskar utsläppen av växthusgaser, kan en cirkulär affärsmodell förena affärsnytta, långsiktig konkurrenskraft och ett tydligt hållbarhetsfokus som blir allt viktigare även i marknadsföringssyften.

Som kund kan dessutom ett företag eller en offentlig organisation ha stor påverkan på andra genom upphandling och inköp av cirkulära produkter och tjänster. Med andra ord är cirkulär ekonomi något för alla, olika aktörer och kommer bli alltmer aktuellt för hela vår samhällsstruktur.

Den cirkulära ekonomin i teorin

Inom cirkulär ekonomi gör vi ofta skillnad på det biologiska och det tekniska kretsloppet. Det biologiska kretsloppet representerar biologiska material som kan återgå till naturen utan att göra skada. Det handlar bland annat om kompostering eller rötning för framställning av biogas och gödsel. Det tekniska kretsloppet representerar material såsom metaller och polymerer där tanken är att dessa hålls i cirkulation, vilket i sin tur minimerar uttaget av nya naturresurser. Det handlar bland annat om energieffektiv återvinning av dessa material på ett sätt som gör att de inte förlorar i kvalitet utan kan cirkulera och tas tillbaka till produktion, om och om igen.

Fördjupning