Industriell symbios

Inom Cirkulära Kronoberg och Kalmar län har vi valt att sätta ett extra fokus på industriell symbios med fokus på vatten som resurs. Det har vi framförallt gjort genom att initiera och genomföra en kartläggning i form av en nulägesanalys som syftar till att visa på förutsättningar, möjligheter och utmaningar för industriell symbios med fokus på vatten som resurs i Kronoberg och Kalmar län. Kartläggningen syftar också till att ge rekommendationer hur arbetet kan fortskrida för utvecklingen av industriella symbioser i våra regioner.

Kartläggningen har genomförts under våren 2020 av konsultföretaget Coest på uppdrag av Cirkulära Kronoberg och Kalmar län med Region Kronoberg som upphandlande part. I samband med detta arbete har också workshops och webbinarium hållits om industriell symbios med fokus på vatten. Vi hoppas också kunna genomföra en studieresa med detta tema för intresserade aktörer, som nu skjutits på framtiden på grund av coronapandemin.

Kartläggningen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Vi vill därför gärna ha in fler exempel och platser med potential tillika aktörer med intresse för industriell symbios i Kronoberg och Kalmar län.

Vad är industriell symbios?

Industriell symbios är ett sätt för företag att skapa cirkulär ekonomi tillsammans genom att avfallet från en aktör blir en resurs för en annan. Industriell symbios är väl beforskat och det finns många spännande exempel på industrikluster som genom att samverka kring sitt avfall tjänar pengar så väl som skapar miljönytta och lockar nya företagsetableringar.

Varför fokus på vatten?

Vatten är en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle och näringsliv. Genom industriell symbios kan företag förutom att tjäna pengar också spara vatten, till förmån för alla som verkar och bor i våra kommuner och län, både nu och i framtiden. Det finns flera goda exempel på industriella symbioser som växt fram utifrån att vatten i olika former tillvaratagits som resurs.

Varför fokus på industriell symbios?

Cirkulära Kronoberg och Kalmar län (CRKKL), där Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Energikontor Sydost och Sustainable Småland ingår, syftar till att stötta näringsliv och offentlig verksamhet i omställningen till en cirkulär ekonomi. Vi tror att det finns stora möjligheter för näringslivet och organisationer att samverka kring sina resurser och avfall där innovativa samarbeten utvecklas och nya hållbara affärsmodeller växer fram. Vi kan stötta en sådan utveckling genom kunskap, inspiration och genom att skapa och underhålla mötesplatser för samverkan och idéutveckling.

Där kommuner och regioner aktivt arbetat för att stötta industriell symbios kan vi se tydliga resultat med företag som växer och affärsrelationer som stärks samtidigt som avfall tas tillvara som resurser och utsläppen av växthusgaser minskar. Är du nyfiken kan du läsa mer om dessa två omnämnda exempel: Kalundborg Symbiosis>> och Sotenäs symbioscenter>>

Har du funderingar, tankar, tips eller idéer och intresse för samverkan? Hör gärna av dig till oss!>>

Satsningen Cirkulära Kronoberg och Kalmar län (CRKKL) finansieras av Europeiska
regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Kronoberg och Region Kalmar län. Kartläggningen har därmed finansierats av desamma.