Bakgrund

Riksdagen beslutade i december 2009 att en ny modell för regional tilldelning av statliga kulturmedel ska genomföras. Den så kallade kultursamverkansmodellen presenterades i Spela samman – En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) och har införts successivt i landet från och med år 2011. Utredningens utgångspunkter är ett ökat medborgarperspektiv där allas möjlighet att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud ska främjas. Vidare ska den kulturella infrastrukturen värnas och utvecklas samt att ansvar och befogenheter ska föras närmare länets medborgare. Det handlar om att förtydliga statens strategiska roll men också ge utrymme för regionala olikheter. Målet med den nya modellen är att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer.

Här nedan finner ni förordningen för samverkansmodellen samt tillägget till Kulturrådets instruktion som den antogs av regeringen 22 december 2010.

Förordning – bidrag och modell

Statens Kulturråd

Regionalt ansvar och regionala kulturplaner

Den nya kultursamverkansmodellen, även kallad koffertmodellen, innebär att den regionala nivån får ett allt större ansvar för att fördela statliga kulturmedel. Detta ansvar har tidigare legat på statlig nivå. Den nya modellen kräver även att varje region upprättar en treårig regional kulturplan för att lägga riktlinjer för hur kultur i regionen kan utvecklas och bedrivas.

Kulturplanen ska innehålla fem obligatoriska delar:

 • De statliga kulturpolitiskt prioriterade områdena (barn och unga, jämställdhet, tillgänglighet, internationellt och interkulturellt arbete)
 • Regionala förutsättningar
 • Ekonomiska utgångspunkter
 • Arbetsmetod – hur den regionala kulturplanen har arbetats fram
 • Beskrivningar av de sju verksamhetsområden som regionerna får fördela statliga medel till.

Sju kulturområden

De sju kulturområden som statligt stöd ska fördelas till och som enligt Kulturrådets direktiv måste beröras i en regional kulturplan är följande:

 • Professionell teater-, dans och musikverksamhet
 • Regional museiverksamhet
 • Konst- och kulturfrämjande verksamhet
 • Regional arkivverksamhet
 • Filmkulturell verksamhet
 • Hemslöjdsfrämjande verksamhet
 • Regional biblioteksverksamhet

Kronobergs län och metoden cultural planning

Kronobergs län har valt att utgå från Kulturrådets sju definierade områden men i och med vårt arbete med metoden cultural planning går vi även utanför dessa områden och inkluderar andra verksamheter, som studieförbund. Cultural planning innebär att vi ser på begreppet kultur utifrån en bredare definition där vi ser till kulturella resurser som finns i regionen. Exempel på kulturella resurser kan vara:

 • Konst, medieaktiviteter och kulturinstitutioner
 • Kultur bland ungdomar, etniska minoriteter och andra intressegrupperingar
 • Kulturarvet, inklusive arkeologi, gastronomi, lokala dialekter och ritualer
 • Bilden av platsen: Lokala och externa uppfattningar om en plats som de uttrycks i skämt, sånger, litteratur, myter, turistguider, medieskildringar och traditionell visdom
 • Den naturliga och byggda miljön, inklusive offentliga och öppna platser
 • Mångfalden och kvalitén på anläggningar för fritid, mat och dryck, underhållning och kulturella aktiviteter
 • Utbudet av lokala produkter och talanger i konsthantverk, tillverkning och tjänster.

4 reaktioner på ”Bakgrund

 1. Jag håller med dig Per, det är till stor ekonomisk nackdel att inte passa in i de traditionella formerna för kultur. Som ordförande i den rikstäckande Föreningen Hantverkslägret är jag mycket stolt över vår gränsöverskridande verksamhet. Vi har rivit fler historiska pedagogiska verkstäder än de flesta museer någonsin bygger upp. Men när det kommer till att bli beviljade ekonomiska anslag ligger det oss i fatet att vi är en ideell förening.

 2. Enligt Kulturrådets direktiv ingår ju inte kulturarvsfrågor i de områden som ska erhålla statligt stöd.

  En liten bild från verkligheten hur det är att inte riktigt passa in. När vi för 20 år sedan sökte medel från Statens kulturråd visste de inte riktigt hur de skulle hantera ansökan. Till slut hamnade vi bland litterära evenemang. Så har det förblivit och glädjande nog nämns berättarfestivaler som exempel på bidragsberättigade projekt. Men anslaget har ju inte ökat med tanke på detta så nu trängs berättararrangemang med traditionella litterära evenemang. VI har fått 100 000 kronor i bidrag årligen under ett stort antal år.
  Men vad händer när Skellefteå berättarfestival startar. Då ansöker Västerbottenteatern om pengar och får redan första året dubbelt så mycket som vi någonsin fått. Varför? Jo man får från teateranslaget!

  Vi glädjer oss att de får ett motiverat anslag, men nog är världen bra konstig ibland. Vi är glada över att inte passa in, men det värdesätts inte alltid.

 3. Jag har en liten undran. Inom vilket kulturområde ska vi sortera in muntligt berättande? Det känns väldig ålderdomligt men denna indelning i traditionella kulturområden. Ska inte kulturpolitiken vara nyorienterande och spränga gränser?
  Muntligt berättande är en konstöverskridande uttrycksform. Berättarnätet Kronoberg vill stimulera det muntliga berättandet som ett sätt att utbyta erfarenehter men vill också stöjda profesionella berättare. I vår vardagliga verksamheter arbetar vi med museiverksamhet, kulturarvsfrågor, litteratur, teater, folkmusik. Vi passar inte riktigt in någonstans.
  Min fråga är om man måste passa in?
  Per Gustavsson
  ordförande Berättarnätet Kronoberg, berättare och författare

  1. Hej Per,
   Nej, man måste inte passa in. Det är ju snarare så att allt fler kulturverksamheter tangerar flera områden, korsas och blir större än summan av sig själv.
   Precis som du säger omfattar berättandet en bredd av kulturområden och det är en bred ansats vi har i arbetet med kulturplanen genom metoden Cultural Planning.
   Rubrikerna, med indelningen av kulturområdena, är satta utefter de instruktioner som Kulturrådet gett för genomförandet av samverkansmodellen. I det sammanhanget ingår berättandet i kulturarvsområdet.

   Kulturkansliet genom Helen Hägglund, samordnare kultur Regionförbundet södra Småland

Kommentera