Glöm inte att ansöka om Region Kronobergs kulturstipendium

Vi delar ut ett arbetsstipendium om 60 000 kr och ett ungdomsstipendium om 20 000 kr till kulturskapare som utmärker sig inom det konstnärliga området. Exempel på områden är litteratur, musik, sång, bild och form, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier.

Arbetsstipendium Sökande till arbetsstipendium ska bo eller verka i länet alternativt ha annan form av anknytning till länet. Stipendiet är på 60 000 kr och delas ut till en person eller grupp.

Ungdomsstipendium Stipendiet tilldelas yngre kulturskapare, upp till 25 år som bor i länet. Stipendiet utgör stöd och uppmuntran till att fortsätta inom kulturens område, till exempel genom en utbildning. Stipendium på 20 000 kr delas ut till en person eller grupp. Stipendiet kan även tilldelas unga arrangörer.

Kulturstipendierna söks via ansökan eller nominering. Ansökan i form av brev och arbetsprover ska inkomma senast den 31 augusti 2015. Märk ansökan med 15RK727 och ange om arbetsprover ska sändas åter.

Skicka ansökningarna till:

Region Kronoberg 351 88 Växjö
eller region@kronoberg.se

Exempel på arbetsprover är text, foto eller ljudmaterial. Ange om materialet ska returneras.

Vill du veta mer?

Kontakta Emelie Johansson, samordnare kulturfrågor 0470-58 30 58 eller emelie.c.johansson@kronoberg.se.

Ansökningar som inte uppfyller kriterierna behandlas inte.

Uppföljning av år 2014

Verksamheter inom kultursamverkansmodellen i Kronobergs län som får statligt och regionalt stöd redovisar sin verksamhet kvalitativt och kvantitativt till Region Kronoberg. Detta görs i den så kallade Kulturdatabasen som infördes i samband med Kultursamverkansmodellen. Detta gör att vi numera har ett mycket bättre underlag men innebär även – då systemet är relativt nytt – att vi inte har jämförbara siffror över en längre tidsperiod.

Den kvalitativa redovisningen sammanställs av tjänstepersonerna på regionen som även adderar den interna verksamheten. Du kan läsa om verksamheten inom kultursamverkansmodellen 2014 i Kulturplan Kronoberg Årsrapport 2014.

Vad gäller den kvantitativa redovisningen så sammanställer vi ett antal bilder för att få en ögonblicksbild av verksamheterna. Det finns så klart mycket mer kultur i regionen än de verksamheter som får statligt och regionalt stöd men det är dessa vi följer upp.

Kulturstatistik

Kultur har ingen linjär utveckling – det är exempelvis inte som med arbetslösheten att det finns en önskan om att minska eller öka en speciell parameter. Ett år kan besökandet gå ner hos en verksamhet på grund av ett val att visa något smalt men högkvalitativt, eller så har verksamheten kanske inte haft lika mycket publik verksamhet det året. Det ena är inte nödvändigt bättre än det andra. Av den anledningen är det intressant att se flera parametrar samtidigt.

Om en exempelvis tittar på snabböversikten nedan så ser en att besöksantalet för regionala föreställningar, utställningar o dylikt (det vill säga det en som publik går och ser) ökade mellan 2013 och 2014 men om en tittar på besöksantalet i kommunerna utanför Växjö i förhållande till Växjö ser en att Växjö har en större del av kakan än övriga kommuner 2014 än 2013. Om en djupdyker i underlaget upptäcker en snart att besöksantalet ökade i stort sett i hela länet men att öppningen av Kulturarvcentrum Småland i Växjö gjorde att besökandet ökade i högre takt i Växjö än i de andra kommunerna. Besökarna till institutionerna i Växjö och Ljungby tätorter samt till andra platser som visar regional kultur kan så klart komma från hela länet och även vara besökare till länet – men det är ändå intressant att se mönstren i hur människor tar del av det regionala utbudet.

Snabböversikt 2013 - 2014

Vad är då det regionala utbudet?

När det gäller det en som besökare går och tittar på – föreställningar, utställningar och dylikt – är det främst våra producerande verksamheter som utgör utbudet. Utbudet ser också olika ut i de olika kommunerna år för år så det är intressant att följa hur utbudet förändras över tid. Då vår statistik är relativt ny kan vi enbart se förändringen över två år och det är för lite för att dra slutsatser. 2014 kan vi dock konstatera att Musik i Syd stod för stora delar av utbudet i Tingsryds kommun, Regionteatern för stora delar av utbudet i Lessebo etcetera.

Utbud föreställningar o dyl

Förutom besökare tittar vi även på det som kallas programverksamhet. Det är ofta en verksamhet där deltagarna är mer delaktiga. I diagrammet nedan har vi slagit ut programverksamheten per 1 000 invånare för att kunna jämföra mellan kommunerna. I denna bild kan ni se att de producerande verksamheterna har en stor andel programaktivitet i sin ”hemkommun” – denna riktar sig till hela länet och kan upplevas som lite missvisande i diagrammet. I Älmhult hade Musik i Syd mycket programverksamhet genom olika projekt riktade till bland annat äldre.

Programaktiviteter per 1 000 invånare

Om en djupdyker lite i två kommuner och jämför utbudet av programaktiviteter 2013-2014 kan en se att utbudet består av olika verksamheter från år till år. Ett år kan en verksamhet ha mycket programaktiviteter i en viss kommun för att nästa år fokusera på en annan kommun. 2014 ökade programaktiviteterna i nästan alla kommuner – det är inte nödvändigt att det är så från år till år. Vissa programaktiviteter kan inkludera många personer men ha låg andel deltagande medan en annan bara kan ha några stycken deltagare men en hög andel delaktighet. Det är alltså inte heller så bland programverksamheten att det finns en önskvärd linjär utveckling utan statistiken bör ses i ett större sammanhang där verksamheterna gör olika val från år till år som påverkar vad invånarna tar del av.

Deltagare programverksamhet Lessebo Uppvidinge

Studieförbund

Vi tittar även på statistik från våra studieförbund. Här har vi valt att undersöka deltagartimmar per 1 000 invånare – alltså den tid invånarna väljer att förkovra sig tillsammans med ett studieförbund uppdelat på befolkningsmängden för att kunna jämföra kommunerna. Olika studieförbund är olika mycket representerade i olika kommuner – detta påverkar även utbudet i respektive kommun då olika studieförbund har olika inriktning på verksamheten.

Deltagartimmar per 1000 invånare

Om en tittar på åren 2013-2014 så ser vi att deltagartimmarna per 1 000 invånare har ökat i alla kommuner utom i Växjö och Ljungby där siffrorna ligger på samma nivå som föregående år. Vilket innebär att invånarna 2014 lade mer tid på att förkovra sig tillsammans med ett studieförbund än de gjorde 2013.

Förändring av deltagartimmar

Nyfiken på regionens nya konstutvecklare?

Kronobergs län ska erbjuda ett innovativt kulturliv med bredd och spets. Utvecklingen av bild- och formområdet i länet är särskilt prioriterat i regionens kulturplan och sedan ett par år tillbaka har Kronoberg samarbetat med grannlänen Jönköping och Kalmar. För att ytterligare utveckla området bild och form har en ny konstutvecklare anställts. Möt Charlotte Strömberg Eliasson.

 

konstutvecklare

Charlotte kommer från Malmö och har i många år arbetat med bild och rörlig media. Hon är konstnär och har ett stort samhällsengagemang. Genom sitt fleråriga förtroendeuppdrag som ordförande i Konstnärernas riksorganisation i södra Sverige har hon gedigen erfarenhet inom kultur- och konstpolitik. Den 4:e maj tillträdde hon sin tjänst som ny konstutvecklare i Region Kronoberg.

– Mitt uppdrag är bland annat att tillsammans med regionala aktörer utveckla bild- och formområdet i Kronoberg. Jag har inlett mitt arbete med att besöka både institutioner och fria konstnärer för att skapa en helhetsbild.

Översyn av konstpolicy

Ett annat uppdrag för konstutvecklaren är att se över Region Kronobergs konstpolicy för inköp av konst. Den ursprungliga konstpolicyn är från 1995 och en revidering gjordes 2005. Det är nu hög tid att göra ett omtag för att bland annat anpassa konstpolicyn till den regionala kulturplanen.

– Den gamla konstpolicyn skrevs i en helt annan tid med andra förutsättningar. Då hade konsten en annan roll än vad den har idag. Nu är konsten mer konceptuell, undersökande och forskande. I förslaget till den nya policyn kommer till exempel ett tydligare regelverk att införas, säger Charlotte Strömberg Eliasson.

Potential för utveckling i Kronoberg

Vad finns det för möjligheter att utveckla bild- och form området i Kronoberg? Trots den korta tid som Charlotte hunnit arbeta ser hon redan att det finns potential i Kronoberg. Hon menar att man måste utgå från det som finns här och ta tillvara på det.

– Jag tycker att man ska se det positiva i att Kronobergs är ett litet län. Det är ju här det finns möjligheter för konstnärer att få utrymme för sina idéer. Både skog och rymd finns tillsammans med möjligheten till billigt boende och ateljéer utanför Växjö. Ett dynamiskt konstliv byggs av aktiva utövare lika väl som engagerade deltagare och intressenter inom bild- och form. Min förhoppning är att olika konstuttryck fortsätter att korsbefrukta varandra och att fler utställningsytor på så sätt aktiveras, säger Charlotte Strömberg Eliasson.

Workshops kring Crowdfunding under Vårstad

cc

Så funkar det med crowdfunding! Max Valetin från Fabel kommunikation och Crowdculture berättar om hur du kan finansiera dina kulturprojekt genom att kombinera crowdfunding och offentliga bidrag. De olika öppna föreläsningarna sker på Det fria ordets hus.

Fredag den 29 maj klockan 10, Framgångsfaktorer för folkfinansiering

Fredag den 29 maj klockan 14, Digital storytelling

Lördag den 30 maj klockan 10, Framgångsfaktorer för folkfinansiering

Lördag den 30 maj klockan 14, Alternativ kulturfinansiering i Kronoberg

Däremellan är det öppen verkstad och projektutveckling, båda dagarna 10.00-18.00. Då är du välkommen på drop-in coachning för att utveckla din idé.

Dagen arrangeras av Region Kronoberg i samarbete med Det fria ordets hus och Fabel kommunikation.

Nya kulturstipendier

Region Kronoberg kommer från och med 2015 att årligen dela ut två kulturstipendier: Arbetsstipendium och Ungdomsstipendium.

Stipendierna annonseras ut på våren varje år och delas sedan ut på regionfullmäktiges sista sammanträde för året.

Arbetsstipendium

Stipendiet tilldelas kulturskapare som utmärker sig inom det konstnärliga området. Sökande till arbetsstipendium ska bo eller verka i länet alternativt ha annan form av anknytning till länet. Exempel på områden är litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier. Stipendiet är på 60 000 kr och delas ut till en person eller grupp.

Ungdomsstipendium

Stipendiet tilldelas yngre kulturskapare, upp till 25 år, som utmärker sig inom det konstnärliga området. Sökande till kulturstipendium ska bo i länet. Exempel på områden är litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier. Stipendiet utgör stöd och uppmuntran till att fortsätta inom kulturens område, till exempel genom en utbildning. Stipendie på 20 000 kr delas ut till en person eller grupp. Stipendiet kan även tilldelas unga arrangörer.

Ansök om stipendium

Läs mer om hur du ansöker om stipendium på regionkronoberg.se:

Ansök om kulturstipendium, öppnas i nytt fönster

Bakgrund

Region Kronobergs årliga utdelning av kulturpriser och stipendier syftar till att främja den kulturella infrastrukturen i länet. I samband med inträdet i kultursamverkansmodellen 2012 och länets första kulturplan togs ett nytt grepp kring priser och stipendier då det fanns behov att koppla dem till kulturplanen. På grund av den nya kulturplanperioden 2015-2017 beslutade tidigare Regionförbundet södra Smålands regionstyrelse att våren 2015 göra en översyn av stödsystemet för att säkerställa ett system som uppfyller den nya kulturplanen.

Översynen bestod av dels omvärldsbevakning av andra landsting och regioners stipendiesystem varefter vi sammanställde ett antal vägval som regionerna har gjort. Efter det tog vi in ämnesexperter som brukar bedöma stipendieansökningarna för en diskussion kring vägvalen.