Årets kulturutmärkelser är klara!

Igår kväll, vid regionfullmäktiges middag, tilldelades 2015 års pristagare och stipendiater sina utmärkelser. I år utsågs tre pristagare i kategorierna kulturpris, kreativ entreprenör på kulturområdet samt årets bubblare. Även två stipendiater utsågs och tilldelatades ett arbetsstipendium på 60 000kr respektive ett ungdomsstipendium på 20 000kr.

Kulturprisgruppen, som utsett årets pristagare har bestått av Kulturnämndens presidium, Karin Hansson (Det fria ordets hus), Jacob Hector (Tyrolens vänner), Lotta Nyblom (Reaktor Sydost) och Simon Herlitz (Alvesta kommun).

 

2015 års kulturpris tilldelades

Korrö Folkmusikfestival, Tingsryd – Scenkonst

I över 30 år har Korrö Folkmusikfestival förgyllt Kronoberg med högkvalitativ musik och en familjär atmosfär. Den internationella mötesplatsen berikar den regionala musikscenen och skapar en värdefull arena för det fria musiklivet.

Foto: Jon Antonsson
Magnus Gustafsson, Vice VD Musik i Syd. Foto: Jon Antonsson
Foto: Jon Antonsson
Anders Smedenmark, Producent. Foto: Jon Antonsson

 

Priset som årets kreativa entreprenör tilldelades

Susanne Rydén, Växjö, Älmhult, Ljungby och Alvesta – Scenkonst

Genom att djärvt blanda sammanhang och upplevelser av hög kvalitet har Susanne Rydén med Smålands Kulturfestival öppnat ögonen för många av länets invånare och besökare och breddat deras kulturintresse.

Foto: Maria Lindvall
Foto: Maria Lindvall

 

Priset som årets bubblare tilldelades

Paula Högström, Växjö – Läsfrämjande

Med ett engagemang bortom det ordinära har Paula Högström förkroppsligat läslust för många barn och unga. I sitt arbete har hon transformerat läsandet till en välkomnande social gemenskap.

Foto: Karin Ahlstedt
Foto: Karin Ahlstedt

Expertgruppen, som haft i uppgift att utse årets stipendiater, har i år bestått av Magnus Gustavsson (Musik i Syd), Anne Lindblad (Dans i Sydost), Malin Nilsson (Riksteatern Kronoberg), Nicolas Hansson (Växjö kommun), Therese Emilsson (Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg), Tomas Lissing (frilans) och Lotta Nyblom (Reaktor Sydost). Tillsammans har de utsett följande stipendiater:

 

Arbetsstipendiet tilldelades

Teater 16, Ljungby – Scenkonst

Ett öppensinnat utforskande kring kultur och samhällsutveckling i kombination med ett stort lokalt engagemang har gjort Teater 16 till en handlingskraftig aktör i Ljungby. Gruppen lyfter deltagarkulturen för att själva skapa en aktiv mötesplats för unga i det offentliga rummet.

Foto: Jonas Jansson
Foto: Jonas Jansson

 

Ungdomsstipendiet tilldelades

Kristofer ”Kiggs” Carlsson, Växjö – Film

Med höga konstnärliga ambitioner, mod och kompromisslöshet gör Kristofer ”Kiggs” Carlsson det tillsynes omöjliga möjligt. Genom en klar vision och en förmåga att entusiasmera andra är han hoppingivande för filmens framtid.

Kristofer Kiggs Carlsson - ungdomsstipendium - foto Pia Carlsson
Foto: Pia Carlsson

Stort grattis till samtliga pristagare och stipendiater av Region Kronobergs kulturutmärkelser och lycka till med det fortsatta arbetet! Vi på Region Kronoberg tycker det är väldigt roligt att det finns så många proffsiga och engagerade kulturutövare i vårt län, vilket märks inte minst på årets konkurrens.

Vi vill även rikta ett varmt tack kulturprisgruppen och expertgruppen för arbetet med att utse årets pristagare och stipendiater.

Ny omvärldsanalys om kulturvanor

Myndigheten för Kulturanalys presenterade under oktober månad rapporten Samhällstrender och kulturvanor: en omvärldsanalys. Fokus för rapporten var unga och äldre med undersökningsfrågorna:

 • Vilka samhällstrender kan tänkas påverka kulturkonsumtion och kulturutövande i åldersgrupperna 16–25 år respektive 65 år och uppåt?
 • Vilka konsekvenser för kulturpolitikens kunskapsbehov i allmänhet och genomförandet av en nationell kulturvaneundersökning i synnerhet kan dessa trender få?

Namnlös

Rapporten utforskar fem utvecklingstendenser som kan komma få konsekvenser för kulturvanor och kulturpolitiken på 5-10 års sikt eller längre. De fem trenderna som utforskas är:

 • En alltmer heterogen samhällsutveckling vilket skapar olika förutsättningar för kulturvanor
 • En allt mer deltagarstyrd kultur (som framförallt drivs fram av den yngre befolkningen)
 • Kommunikation via bilder blir sannolikt allt viktigare
 • Stora datamängder om människors kulturvanor används för att anpassa (i dagsläget den kommersiella) kulturen till efterfrågan
 • Kulturutbudet på internet individanpassas i allt högre utsträckning vilket skapar filterbubblor

Rapporten beskriver utmaningarna vårt samhälle står inför och diskuterar även eventuella konsekvenser av utvecklingstrenderna samt hur de kan komma att påverka kulturpolitiken. Mångfald, tillgänglighet och kunskaper kring medier är några områden som behöver stärkas för att kunna möta framtidens kulturvanor och samtidigt möta de kulturpolitiska målen.

Skola och kultur möts för utbyte och inspiration

På Utbudsdagen får elever, lärare och professionella kulturaktörer möjlighet att möta varandra. Växjö kommun och Region Kronoberg bjuder gemensamt in alla kommuner i Kronobergs län till en utbudsdag för Skapande skola.

Onsdagen den 11 november kl. 9.30 – 11.30 på Araby Park Arena kan anmälda inspireras av professionella kulturaktörer inom följande områden:

 • Arkitektur, konst, design, bild, form, hantverk och slöjd
 • Scenkonst (musik, dans och teater)
 • Film, foto, media
 • Litteratur, berättande, skrivande
 • Muséer, kulturarv
KULTUR FRAGILE Fairy Tales foto Josef Runsten 2
Foto: Josef Runsten

Vad vill ni möta mer av i skolan?

Genom att både elever och personal möter de professionella kulturaktörerna, får se och prova på, skapas bättre förutsättningar för elevinflytande och samtal om vad man vill möta mer av i skolan. Inbjudna är elever för varje stadie från respektive skola i Kronobergs län (förskoleklass, åk 1-3, åk 4-6 och 7-9).

Inbjudan till Utbudsdag för skolan

SKL:s kulturkonferens i Karlstad

Den 12-13 oktober anordnade SKL (Sveriges kommuner och landsting) sin årliga kulturkonferens i Karlstad på konferenscentret Karlstad CCC. Temat för året var ”öppet samhälle” och behandlade ämnen som normkritik, hot och våld, tillit, civilkurage, yttrandefrihet och hur vi har mycket att lära av cirkusakrobater i det dagliga arbetet. Syftet var att belysa och diskutera kulturens möjligheter att bidra till ett öppet samhälle där alla människors lika värde och rättigheter respekteras och där konsten är fri och yttrandefriheten jämlik. Region Kronoberg hade god representation med kulturteamet och kulturnämndens ordförande samt 2:a vice ordförande på plats.

Konferensen bjöd på många intressanta föreläsningar och workshops som utmanade traditionella tankegångar genom att ifrågasätta, problematisera och upplysa om ojämlikhet i samhället. De föreläsare som gjorde extra intryck på delegationen från Region Kronoberg var Lars Trädgårdh som talade om tillitens historia i Sverige genom statistik, Kajsa Balkfors om hur vi kan lära av cirkusartister om tillit och hur vi alla borde kalla oss kontorsakrobater samt Joanna Rubin Dranger som föreläste om bilder, symboler och stereotyper som möter oss dagligen. Således handlade konferensen mycket om att medvetandegöra och uppmärksamma deltagande tjänstepersoner och politiker om cementerade roller och uppfattningar i vårt samhälle, vilka vi kan behöva vända och vrida på för att utvecklas och nå goda resultat.

Årets tema väckte mycket engagemang både hos konferensdeltagarna och hos föreläsarna som gärna tog tillfället i akt att tala om vikten av ett öppet och jämlikt samhälle för en god utveckling. Öppenhet och jämlikhet är även något som är viktigt för arbetet med Region Kronobergs kulturplan 2015-2017 och vi tar med oss den inspiration och de tips vi fick från konferensen in i det fortsatta arbetet.


Sedan maj 2015 finns ett Kulturpolitiskt positionspapper som redovisar SKL:s syn på kulturpolitiken.

Glöm inte att ansöka om Region Kronobergs kulturstipendium

Vi delar ut ett arbetsstipendium om 60 000 kr och ett ungdomsstipendium om 20 000 kr till kulturskapare som utmärker sig inom det konstnärliga området. Exempel på områden är litteratur, musik, sång, bild och form, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier.

Arbetsstipendium Sökande till arbetsstipendium ska bo eller verka i länet alternativt ha annan form av anknytning till länet. Stipendiet är på 60 000 kr och delas ut till en person eller grupp.

Ungdomsstipendium Stipendiet tilldelas yngre kulturskapare, upp till 25 år som bor i länet. Stipendiet utgör stöd och uppmuntran till att fortsätta inom kulturens område, till exempel genom en utbildning. Stipendium på 20 000 kr delas ut till en person eller grupp. Stipendiet kan även tilldelas unga arrangörer.

Kulturstipendierna söks via ansökan eller nominering. Ansökan i form av brev och arbetsprover ska inkomma senast den 31 augusti 2015. Märk ansökan med 15RK727 och ange om arbetsprover ska sändas åter.

Skicka ansökningarna till:

Region Kronoberg 351 88 Växjö
eller region@kronoberg.se

Exempel på arbetsprover är text, foto eller ljudmaterial. Ange om materialet ska returneras.

Vill du veta mer?

Kontakta Emelie Johansson, samordnare kulturfrågor 0470-58 30 58 eller emelie.c.johansson@kronoberg.se.

Ansökningar som inte uppfyller kriterierna behandlas inte.